Zadania z fizyki

Rozwiążmy teraz kilka wybranych zadań z fizyki (Resnick, Halliday) przy pomocy Sage’a.

Zadanie (ResHol10r3t1)

Położenie punktu materialnego poruszającego się wzdłuż osi \(x\) zależy od czasu jak

\(x = \frac{v_{0}}{k}(1 - e^{-kt})\)

gdzie \(v_{0}\) oraz \(k\) są wielkościami stałymi.

 1. zrób wykres zależności \(x\) od \(t\); jaką wartość przyjmuje \(x\) dla \(t=0\) i \(t=\infty\)?
 2. Jaka jest całkowita odległość jaką pokonuje punkt?
 3. Znajdź równanie na prędkość i przyspieszenie. Jaka jest zależność między prędkością i przyspieszeniem?

Uwaga: w rysunkach opisz osie, użyj różnych kolorów jeżeli będziesz umieszczał więcej niż jedną linię na wykresie, zrób legendę opisującą konkretne funkcje.

Rozwiązanie:

sage: reset()
sage: t, v_0, k = var('t v_0 k')
sage: x(t,v_0,k) = v_0 / k * (1 - e^(-k*t))
sage: # punkt 1
sage: plot(x(t,1,1), (t,0,10)).show(axes_labels=["$t$","$x(t)$"],
...   fontsize=14, legend_loc='lower right')
sage: # t = 0
sage: asympt1 = x(0, v_0, k); show("$x(0) = %s$"%asympt1)
sage: # t = inf
sage: asympt2 = x(Infinity, v_0, k); show("$x(\infty) = %s$"%asympt2)
_images/cell_26_sage01.png
\[\hbox{$x(0) = 0$}\]
\[\hbox{$x(\infty) = v_0/k$}\]
sage: # punkt 2
sage: droga = asympt2 - asympt1;
...   show("Całkowita droga pokonana przez punkt to
...   $x(\infty) - x(0) = %s$"%droga)
\[\hbox{Całkowita droga pokonana przez punkt to $x(\infty) - x(0) = v_0/k$}\]
sage: v = x.diff(t); print "prędkość"; show(v)
sage: a = x.diff(t,2); print "przyspieszenie"; show(a)

prędkość

\[\left( t, v_{0}, k \right) \ {\mapsto} \ v_{0} e^{\left(-k t\right)}\]

przyspieszenie

\[\left( t, v_{0}, k \right) \ {\mapsto} \ -k v_{0} e^{\left(-k t\right)}\]
sage: # ustawiamy parametry dla dodatniej prędkości początkowej
sage: v0n, kn = 2, 1
sage: print "v_n = %s, k = %s" % (v0n, kn)
sage: show("asymptota $x(\infty) =%s$"% asympt2(v_0=v0n,k=kn))
sage: # i rysujemy krzywe
sage: (plot(x(t,v_0=v0n,k=kn), (t,0,10), legend_label=r"$x(t)$") +
sage: plot(v(t,v_0=v0n,k=kn), (t,0,10), color='red',
...   legend_label=r"$v(t)$") +
sage: plot(a(t,v_0=v0n,k=kn), (t,0,10), color='green',
...   legend_label=r"$a(t)$") +
sage: plot(asympt1(v_0=v0n,k=kn), (t,0,10), color='black',
...   legend_label=r"asymptota $x(0) = %s$"%asympt1, linestyle='dotted') +
sage: plot(asympt2(v_0=v0n,k=kn), (t,0,10), color='black',
...   legend_label=r"asymptota $x(\infty) = %s$"%asympt2,
...   linestyle='dotted')).show(axes_labels=["$t$","$x,v,a$"],
...   fontsize=14, legend_loc='lower right')

v_n = 2, k = 1

\[\hbox{asymptota $x(\infty) =2$}\]
_images/cell_20_sage0.png

Znak prędkości zawsze jest odwrotny do znaku przyspieszenia, bo \(a(t) = - k v(t)\).

sage: # ustawiamy parametry dla ujemnej prędkości początkowej
sage: v0n, kn = -2, 0.3
sage: print "v_n = %s, k = %s" % (v0n, kn)
sage: show("asymptota $x(\infty) =%.2f$"% asympt2(v_0=v0n,k=kn))
sage: # i rysujemy krzywe
sage: (plot(x(t,v_0=v0n,k=kn), (t,0,10), legend_label=r"$x(t)$") +
sage: plot(v(t,v_0=v0n,k=kn), (t,0,10), color='red',
...   legend_label=r"$v(t)$") +
sage: plot(a(t,v_0=v0n,k=kn), (t,0,10), color='green',
...   legend_label=r"$a(t)$") +
sage: plot(asympt1(v_0=v0n,k=kn), (t,0,10), color='black',
...   legend_label=r"asymptota $x(0) = %s$"%asympt1, linestyle='dotted') +
sage: plot(asympt2(v_0=v0n,k=kn), (t,0,10), color='black',
...   legend_label=r"asymptota $x(\infty) = %s$"%asympt2,
...   linestyle='dotted')).show(axes_labels=["$t$","$x,v,a$"],
...   fontsize=14, legend_loc=0)

v_n = -2, k = 0.300000000000000

\[\hbox{asymptota $x(\infty) =-6.67$}\]
_images/cell_32_sage0.png

Zadanie 2, (ResHol29r3t1)

Zależność położenia punktu poruszającego się wzdłuż osi \(x\) od czasu dana jest wzorem

\(x = at^2 - bt^3\).

Jednostkami \(x\) i \(t\)\([x] = m\), a czasu \([t] = s\).

Pytania (przyjmijmy, że \(a = 3\), \(b=1\)):

 1. Jakie wymiary powinny mieć stałe \(a\) i \(b\).
 2. Po jakim czasie punkt osiągnie maksymalną odległość w kierunku dodatnim osi \(x\)?
 3. Jaka będzie całkowita droga przebyta przez pierwsze 4s?
 4. Jakie jest przemieszczenie punktu po owych 4s?
 5. Jaka jest prędkość punktu po upływie każdej z czterech pierwszych sekund?
sage: reset()
sage: var('t a b')
sage: an, bn = 3, 1
sage: x(t,a,b) = a*t^2 - b*t^3
sage: # punkt 1, jednostki
sage: var('m s')
sage: r_jednostka_a = m == a * s^2
sage: jednostka_a = solve(r_jednostka_a,a)
sage: r_jednostka_b = m == b * s^3
sage: jednostka_b = solve(r_jednostka_b,b)
sage: # odp, punkt 1
sage: show("[a] = $%s$, [b] = $%s$" % (jednostka_a[0].rhs(),
...   jednostka_b[0].rhs()))
\[\hbox{[a] = $m/s^2$, [b] = $m/s^3$}\]
sage: # punkt 2, maksymalna odległość w kierunku dodatnim osi x
sage: # najpierw zobaczymy jak wygląda x
sage: plot(x(t,an,bn), (t,0,4), fill=True, fillcolor="yellow",
...     thickness=2, ).show(axes_labels=["$t$","$x(t)$"], fontsize=12)
_images/cell_35_sage01.png
sage: # widzimy, że maksymalna odległość w kierunku dodatniej osi dana jest
sage: # przez maksimum funkcji x
sage: # obliczmy t dla którego mamy owo maksimum -
sage: # wystarczy znajeźć miejsca zerowe pochodnej
sage: v = x.diff(t); print v
sage: zerav = solve(v == 0, t)

(t, a, b) –> -3*b*t^2 + 2*a*t

sage: # czas po jakim osiągamy maksimum
sage: maksimumx_t(a,b) = zerav[0].rhs(); print maksimumx_t

(a, b) –> 2/3*a/b

sage: # zatem, dla naszych parametrów
sage: print "maks. odl. w kierunku dodatnim osi x osiągnięta zostanie po ",
...     maksimumx_t(an,bn), "sekundach"

maks. odl. w kierunku dodatnim osi x osiągnięta zostanie po 2 sekundach

sage: # pytanie 3: Jaka będzie całkowita droga przbyta przez pierwsze 4s?
sage: # należy wziąść pod uwagę, że punkt na początku poruszał się
sage: # w kierunku dodatnich x
sage: # a później w kierunku ujemnych, więc najprościej jest napisać
sage: droga = abs(x(4,an,bn)) + x(maksimumx_t(an,bn),an, bn) * 2;
...     print "droga po 4 sekundach wynosi %dm" % droga

droga po 4 sekundach wynosi 24m

sage: # lub nieco bardziej rozsądnie, czyli długość krzywej
sage: # (choć nie za dokładnie toto liczy...)
sage: xn(t) = x(t,an,bn)
sage: #s = integral_numerical(sqrt(1 + (diff(xn,t))^2), (t,0, 4))
sage: droga = integral_numerical(sqrt(1+(xn.diff(t))^2),0,4)[0];
...     print "droga po 4 sekundach wynosi %dm" % droga

droga po 4 sekundach wynosi 24m

sage: # 4. przemieszczenie po 4 s?
sage: print "przemieszczenie po 4 sekundach wynosi %dm" % x(4,an,bn)

przemieszczenie po 4 sekundach wynosi -16m

sage: # 5. Jaka jest prędkość punktu po upływie każdej z czterech
sage: # pierwszych sekund?
sage: # jako, że już obliczyliśmy prędkość, bo była potrzebna
sage: # do znalezienia maksimum,
sage: # wystarczy teraz zapisać
sage: for tn in range(1,5):
...    print "Prędkość dla t = %d wynosi v(%d) = %d"
...    %(tn, tn, v(tn,an,bn))
Prędkość dla t = 1 wynosi v(1) = 3
Prędkość dla t = 2 wynosi v(2) = 0
Prędkość dla t = 3 wynosi v(3) = -9
Prędkość dla t = 4 wynosi v(4) = -24

Zadanie 3, (ResHol45r3t1)

Winda wznosi się do góry z przyspieszeniem \(1.2 m/s^2\). W momencie gdy jej prędkość wynosi \(2.4 m/s\) obluzowana śruba spada z sufitu na podłogę windy. Winda ma \(2.7m\) wysokości. Oblicz

 1. Czas, po jakim śruba spadnie z sufitu na podłogę.
 2. Odległość, która pokona śruba względem ścian domu.
sage: reset()
sage: h_windy = 2.7 # [m]
sage: a_windy = 1.2 # [m/s^2]
sage: gZ = 9.81 # [m/s^2]
sage: #as = gZ + a_windy
sage: # równanie ruchu dla śruby
sage: show("$m\ddot{x}_s(t) = ma_{w} +
...   mg \qquad \Rightarrow \qquad \ddot{x}_s = a_{w} + g$")
sage: t, aw, g, h0, v0 = var('t, aw, g, h0, v0')
sage: x = function('x', t); print x
sage: xs(t,aw,g,h0,v0) = desolve(diff(x,t,2) - aw - g == 0, x, ivar=t,
...   ics=[0,h0,v0], contrib_ode=True)
sage: xs
\[\hbox{$m\ddot{x}_s(t) = ma_{w} + mg \qquad \Rightarrow \qquad \ddot{x}_s = a_{w} + g$}\]
x(t)
(t, aw, g, h0, v0) –> 1/2*(aw + g)*t^2 + t*v0 + h0
sage: # równanie ruchu dla windy (żeby znaleźć czas,
sage: # po którym winda ma v = 2.4 m/s)
sage: show("$m\ddot{x}_w(t) = ma_{w}\qquad \Rightarrow \qquad
...   \ddot{x}_w = a_{w}$")
sage: # potrzebujemy tylko wzoru na prędkość
sage: vw(t,aw,h0,v0) = desolve(diff(x,t) - aw == 0, x, ivar=t, ics=[0,h0],
...   contrib_ode=True); print vw
sage: plot(vw(t,a_windy, 0, 0),0,4).show(axes_labels=["$t$","$v_w(t)$"],
...   fontsize=28, dpi=40)
\[\hbox{$m\ddot{x}_w(t) = ma_{w}\qquad \Rightarrow \qquad \ddot{x}_w = a_{w}$}\]

(t, aw, h0, v0) –> aw*t + h0

_images/cell_51_sage02.png
sage: # czas, przy którym winda ma 2.4 m/s
sage: # (przy którym zaczyna spadać śrubka)
sage: t0(aw,h0,v0) = solve(vw(t,aw,h0,v0) == 2.4, t)[0].rhs(); print t0
sage: # czyli
sage: t0n = t0(a_windy, 0, 0);
...   print "czas do prędkośći windy = 2.4 wynosi %.2fs" % t0n
sage: # wysokość windy po t0n
sage: xw(t,aw,h0,v0) = desolve(diff(x,t,2) - aw == 0, x, ivar=t,
...   ics=[0,h0,v0], contrib_ode=True); print xw
sage: plot(xw(t,a_windy, 0, 0),0,3).show(axes_labels=["$t$","$x_w(t)$"],
...   fontsize=28, dpi=40)
sage: xw0 = xw(t0n,a_windy, 0, 0)
sage: print "wysokość windy po %.2fs wynosi %.2fm" %(t0n, xw0)
(aw, h0, v0) –> -1/5*(5*h0 - 12)/aw
czas do prędkośći windy = 2.4 wynosi 2.00s
(t, aw, h0, v0) –> 1/2*aw*t^2 + t*v0 + h0
_images/cell_52_sage0.png

wysokość windy po 2.00s wynosi 2.40m

sage: tmp = solve(xs(t,a_windy,gZ,0,0) == h_windy, t); print tmp
[
t == -6/367*sqrt(5)*sqrt(367),
t == 6/367*sqrt(5)*sqrt(367)
]
sage: # jako, że czas musi byc > 0, to
sage: czas_spadku = tmp[1].rhs().n();
...   print "czas spadku śruby to %.2fs"%czas_spadku

czas spadku śruby to 0.70s

sage: print "odległość jaką pokona śruba względem ścian domu wynosi
...     %.2fm" % (xw0 + h_windy - xw(t0n+czas_spadku,a_windy,0,0))
sage: html("<hr>")

odległość jaką pokona śruba względem ścian domu wynosi 0.72m


Zadanie, (ResHolP1r4t1)

Samolot leci ze stałą poziomą prędkością 500 km/h na wysokości 5000 m, w kierunku punktu znajdującego się dokładnie nad jego celem. Pod jakim kątem \(\phi\) względem pionu powinien być widoczny cel w chwili zrzucenia paczki, tak aby trafiła ona w ten właśnie cel?

sage: # problem: rzut ukośny
sage: # równanie ruchu
sage: show("$\ddot{x} = 0, \quad \ddot{y} = -g$")
\[\hbox{$\ddot{x} = 0, \quad \ddot{y} = -g$}\]
sage: reset()
sage: x0n = 0 # m
sage: y0n = 5000 # m
sage: vx0n = 500 * 1000 / 3600 # m/s
sage: vy0n = 0 # m/s
sage: gZ = 9.81 # m/s^2
sage: t, x0, y0, vx0, vy0, g, v0 = var('t, x0, y0, vx0, vy0, g, v0')
sage: x = function('x',t)
sage: y = function('y',t)
sage: eqx = diff(x,t,t) == 0; print eqx
sage: xs(t, v0) = desolve(eqx, x, ics=[0,0,v0]); print xs
D[0, 0](x)(t) == 0
(t, v0) –> t*v0
sage: eqy = diff(y,t,t) == -g; print eqy
sage: ys(t, y0, g) = desolve(eqy, y, ics=[0,y0,0], ivar=t,
...   contrib_ode=True); print ys
D[0, 0](y)(t) == -g
(t, y0, g) –> -1/2*g*t^2 + y0
sage: tt = solve(xs == x,t)[0].rhs()
sage: # równanie parametr. na (x,y) tutaj niepotrzebne, ale jakby co...
sage: ys(tt, y0, g)

-1/2*g*x(t)^2/v0^2 + y0

sage: # czas spadku na ziemię
sage: tmp = solve(ys == 0, t); print tmp
[
t == -sqrt(y0/g)*sqrt(2),
t == sqrt(y0/g)*sqrt(2)
]
sage: # znów bierzemy tylko czas > 0
sage: czas_spadku(y0, g) = tmp[1].rhs()
sage: t_end = czas_spadku(y0n, gZ).n()
sage: print "czas spadku na ziemię = %.2fs" % t_end

czas spadku na ziemię = 31.93s

sage: x_zero = xs(czas_spadku(y0n, gZ).n(), vx0n)
sage: print "odległość w kierunku poziomym jest zatem równa %.2fm" %x_zero

odległość w kierunku poziomym jest zatem równa 4434.38m

sage: # kąt pod jakim widać cel
sage: phi = arctan(x_zero/y0n)
sage: print "Kąt = %.2f radiany" % phi
sage: print "Kąt = %.2f stopnie" % (phi*180/pi)
Kąt = 0.73 radiany
Kąt = 41.57 stopnie
sage: (parametric_plot((xs(t,vx0n),ys(t,y0n,gZ)),(t,0,t_end)) +
...   line([[0,y0n],[x_zero,0]], linestyle='dotted', thickness=1,
...   color='firebrick') + text(r"$\phi$",(200,4000), color='firebrick',
...   horizontal_alignment='left',
...   vertical_alignment='center')).show(axes_labels=["$x(t)$","$y(t)$"],
...   fontsize=10, dpi=172, aspect_ratio=.42)
_images/cell_75_sage0.png