Typy złożone i pętle

Wstęp

Poznaliśmy już elementarne typy danych w Sage’u takie jak int (liczby całkowite), float (liczby rzeczywiste), complex (liczby zespolone) oraz string (łańcuchy tekstowe). Dziś poznamy nowe typy danych takie jak listy, słowniki i tuple. Każdy z tych typów możemy najprościej opisać jako pewien zbiór elementów, przy czym każdy z elementów zbioru jest typu prostego np. int, float, complex, etc. (nie jest to do końca prawda, ale na tym etapie nauki możemy przyjąć takie założenie).

Na tej lekcji poznamy również pętle - elementy języka, które pozwalają na wielokrotne wykonywanie danej czynności.

Listy

Poniżej znajduje się przykład listy, która zawiera 6 elementów, elementy oddzielone są przecinkiem.

sage: moja_lista=[1,2,6,3,5,4]
sage: print moja_lista

[1, 2, 6, 3, 5, 4]

Elementy listy indeksowane (numerowane) są kolejnymi liczbami całkowitymi zaczynając od 0. Jeśli lista ma 6 elementów, to indeksy elementów zmieniają się od 0 do 5 (element pierwszy - indeks 0). Do konkretnego elementu listy odwołujemy się wpisując moja_lista[indeks] :

sage: print moja_lista[0],moja_lista[1],moja_lista[2]

1 2 6

Wartości elementów listy mogą być zmieniane w następujący sposób

sage: print moja_lista[1] # stara wartosc
sage: moja_lista[1]=100 # zmiana wartosci, modyfikujemy 2 element listy
sage: print moja_lista[1] # nowa wartosc
2
100

Element listy możemy też przypisać do innej zmiennej, podobnie jak zwykłą liczbę.

sage: a=2 # tak to bylo ze zwykla liczba
sage: a=moja_lista[1] # tak jest z elementem tablicy
sage: print a

100

Dlaczego tak jest? Dlatego, że operacja przypisania (np a=2, znak = jest operatorem przypisania) interpretowana jest od prawej do lewej, tzn. najpierw wyliczana jest wartość wyrażenia po prawej stronie znaku =, a następnie ta wartość jest przypisana do zmiennej po lewej stronie znaku =. Możemy zatem mieć

sage: a=2+1 # najpierw obliczana jest suma,
sage: # a nastepnie przypisana do zmiennej a
sage: print a

3

Podobnie będzie z elementami list

sage: a=moja_lista[1]
sage: """ najpierw bierzemy wartosc elementu o indeksie 1
...  potem przypisujemy ja do zm. a """
sage: print a

100

W powyższym przykładzie elementami listy moja_lista były liczby całkowite (typu int). Możemy to sprawdzić, ponieważ znamy juz funkcję, która sprawdza typ zmiennej:

sage: print type(moja_lista[1])

<type «sage.rings.integer.Integer»>

Zadanie:

czas: 5 min.

Sprawdź, czy Sage pozwala na stworzenie listy, której elementy mają różny typ. Stwórz listę lista_2=[1,3.5,199.21,”ala”,3+2j], następnie sprawdź typ każdego elementu korzystając z funkcji type()

Na elementach listy możemy wykonywać takie same operacje jak na zwykłych zmiennych

sage: lista_2=[1,3.5,199.21,"ala",3+2j]
sage: print "iloczyn=",lista_2[1]*lista_2[2]
sage: print "kwadrat=", lista_2[1]^2
sage: print "suma=", lista_2[1]+lista_2[3]
iloczyn= 697.235000000000
kwadrat= 12.2500000000000
suma=
Traceback (most recent call last):
TypeError: unsupported operand parent(s) for «+»: «Real field with 53 bits of precision» and «<type «str»>»

Upss jest błąd!!! I dobrze. Spróbuj sam wyjaśnić skąd się wziął (sprawdź jakiego typu zmienne próbujemy do siebie dodać). Jeśli zapomnimy o tym, że na liście umieściliśmy zmienne różnego typu (liczbowego i tekstowego) i spróbujemy je dodać, otrzymamy właśnie taki błąd.

Jeśli nie chcemy tworzyć listy z wartościami początkowymi, możemy stworzyćpustą listę, której elementy będziemy dodawać później. Pustą listę tworzymy poleceniem moja_lista=[].

Funkcje potrzebne do pracy na listach

Poniżej znajdziesz kilka funkcji, które są przydatne (a niektóre niezbędne) w pracy z listami.

 • len(lista) - zwraca liczbę elementów listy
 • append(x) - dodaje element x na koniec listy
 • insert(i,x) - dodaje do listy element x w miejsce o indeksie i
 • remove(x) - usuwa z listy pierwszy napotkany element x. Jeśli na liście nie ma elementu o wartosści x, Sage wyświetli błąd.
 • pop(i) - usuwa z listy element o indeksie i, jednocześnie zmniejszając rozmiar tablicy o 1. Jeśli wywołamy pop() bez podawania wartości i, usuniemy ostatni element listy.
 • count(x) - zwraca liczbę wystąpień x na liście
 • sort() - sortuje elementy listy rosnąco
sage: moja_lista=[1,2,6,3,5,4,34,33,76]
...    print "lista moja_lista ma", len(moja_lista), "elementow"
sage: print "lista moja_lista ma", len(moja_lista), "elementow"
sage: moja_lista.append(13) # dodajemy liczbe 13
sage: moja_lista.append(17.6) # dodajemy liczbe 17.6
sage: print "Teraz lista moja_lista ma", len(moja_lista), "elementow"
lista moja_lista ma 9 elementow
Teraz lista moja_lista ma 11 elementow
sage: moja_lista.insert(0,3.14) #wstawia na pocztek listy (index 0)
sage: # liczbe 3.14
sage: moja_lista.insert(1,e) #wstawia jako drugi element listy stala e
sage: moja_lista.remove(3.14)
sage: moja_lista=[1,2,6,3,5,4,34,33,76]
sage: print "lista moja_lista ma", len(moja_lista), "elementow"
sage: print moja_lista
sage: moja_lista.pop(2) # usuwamy element o indeksie 2 (liczbe 6)
sage: print moja_lista
sage: moja_lista.pop() # usuwamy ostani element z listy
sage: print "Teraz lista moja_lista ma", len(moja_lista), "elementow"
sage: print moja_lista
lista moja_lista ma 9 elementow
[1, 2, 6, 3, 5, 4, 34, 33, 76]
[1, 2, 3, 5, 4, 34, 33, 76]
Teraz lista moja_lista ma 7 elementow
[1, 2, 3, 5, 4, 34, 33]
Sage podpowiada nam dostępne dla danego obiektu (listy, krotki itp) funkcje. Jesli pisząc np.
moja_lista. i wciśniemy klawisz Tab, pojawi się okienko z podpowiedzią.

Krotki (Tuple)

Krotki są bardzo podobne do list,

sage: moja_krotka=1,32,4,2,5.6 # tworzymy 5-elementowa krotke
sage: # lub
sage: moja_krotka=(1,32,4,2,5.6)
sage: print moja_krotka[0],moja_krotka[1]

1 32

z tą różnicą, że nie możemy zmieniać wartości elementów krotki,

sage: moja_krotka[1]=2 # Sage powinien zwrocic blad !
Traceback (most recent call last):
TypeError: «tuple» object does not support item assignment

ani dodawac i usuwać jej elementów.

sage: moja_krotka.append(12.23) # podobnie w tym przypadku
Traceback (most recent call last):
AttributeError: «tuple» object has no attribute «append»

Słowniki

Słowniki (ang. dictionaries) to kolejne typy danych, który można najprościej opisać jako zbiory par klucz:wartość, przy czym w ramach jednego słownika klucz nie może się powtarzać - musi być unikatowy. W odróżnieniu od list i krotek, które są indeksowane liczbami, słowniki są indeksowane kluczami. Poniżej stworzono prostą zmienną typu słownikowego o nazwie telefony

sage: telefony={'Ala':508605107, 'Ola':3452234,'Franek':505600600,
...   'Pietrek':607233322}

Zadanie:

czas: 1 min.

Spróbuj stworzyć nowy słownik, w którym dwa klucze będą takie same. Wyjaśnij zachowanie Sage’a (zwróć uwagę na słowo ”unikatowe” w opisie słownika).

Listę wszystkich kluczy i wartości w słowniku otrzymamy, wykonując odpowiednio polecenia

sage: telefony.keys()  # klucze

[«Ola», «Franek», «Pietrek», «Ala»]

sage: telefony.values() # wartosci

[3452234, 505600600, 607233322, 508605107]

Zmiany wartości dla konkretnego klucza możemy dokonać w następujący sposób

sage: print telefony['Ola']
sage: telefony['Ola']=55566677
sage: telefony['Ola']
3452234
55566677

Zadanie:

czas: 2 min.

Sprawdź, jaki komunikat wyświetli wykonanie polecenia type(telefony.keys()). Jakiego typu daną zwróci wykonanie tego polecenia (int, float, tuple, list)?

Jeśli chcemy usunąc element słownika, używamy polecenia del lub pop()

sage: print telefony
sage: del telefony["Ala"]
sage: print telefony
sage: #lub podobnie jak dla listy
sage: telefony.pop("Franek")
sage: print telefony
{«Ola»: 55566677, «Franek»: 505600600, «Pietrek»: 607233322, «Ala»: 508605107}
{«Ola»: 55566677, «Franek»: 505600600, «Pietrek»: 607233322}
{«Ola»: 55566677, «Pietrek»: 607233322}

Do słownika możemy również dodawać nowe elementy w następujący sposób

sage: telefony={'Ala':508605107, 'Ola':3452234,
...   'Franek':505600600,'Pietrek':607233322}
sage: telefony["Kasia"]=555444333
sage: telefony["Mirek"]=123456654
sage: print telefony

{«Ola»: 3452234, «Mirek»: 123456654, «Franek»: 505600600, «Ala»: 508605107, «Kasia»: 555444333, «Pietrek»: 607233322}

Pętle

UWAGA: Proszę nie kopiować poniższych przykładów do Sage’a, lecz wpisywać je ręcznie! Kopiowanie może powodować nie zachowanie wcięć i ewentualne błędy.

Wyobraźmy sobie, że mamy 1000 elementową listę i musimy wypisać na ekran jej poszczególne elementy. Wypisywanie krok po kroku każdego elementu będzie bardzo czasochłonne. Lepiej użyć do tego pętli. Idea pętli polega na tym, że wykonuje ona te same czynności określoną ilość razy.

Pętla for

Instrukcja for powoduje iterację po elementach sekwencji (np. listy, tupli itd.) w takim porządku, w jakim są one umieszczone w danej sekwencji. Na przykład:

sage: moja_lista=[1,3,5,9,11,13,15,17,19,21]
sage: for i in moja_lista:
...   print i
1
3
5
9
11
13
15
17
19
21

Powyższy kod możemy przetłumaczyć następująco: dla każdego elementu i z listy moja_lista : wypisz i (czyli ten element).

Bardzo ważne jest aby pamiętać, że instrukcje które mają być wykonane w pętli muszą zaczynać się wcięciem (spacje, tabulator) (na szczęście Sage automatycznie dokonuje wcięć). W poniższym przykładzie, pierwsza i druga instrukcja print wykonują się w pętli, natomiast trzecia już poza pętlą.

sage: for i in moja_lista:
...   print "jestem w petli"
...   print i^2
sage: print "wyszedlem z petli"
jestem w petli
1
jestem w petli
9
jestem w petli
25
jestem w petli
81
jestem w petli
121
jestem w petli
169
jestem w petli
225
jestem w petli
289
jestem w petli
361
jestem w petli
441
wyszedlem z petli

W pracy z pętę for przydaje się funkcja range(start,stop,krok). Tworzy ona listę liczb całkowitych począwszy od wartości start do wartości najbliższej, ale mniejszej od stop, zwiększając wartości o krok:

sage: range(1,20,2)

[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]

Parametry krok i start są opcjonalne. Jeśli ich nie podamy, Sage przyjmie domyślne wartości krok =1 i start =0.

sage: range(20)

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]

Kilka przykładów użycia z pętlą for

sage: b=0
sage: for i in range(10):
...   b=2*i-1
...   print b
-1
1
3
5
7
9
11
13
15
17

Zadanie:

czas: 10 min.

Przypomnij sobie zadanie z poprzednich zajęć, gdzie przeliczałeś temperaturę ze stopni Celsjusza na Fahrenheity. Teraz wykonaj to samo zadanie, ale w zakresie temperatur -27,27 stopni Celsjusza, co 3 stopnie.

Pętla while()

Innym rodzajem pętli jest pętla while, która wykonuje instrukcje w niej zawarte tak długo, dopóki spełniony jest warunek logiczny warunek. Składnia instruckji while() jest następująca

sage: # while (warunek):
sage: #  instrukcje

Przykład:

sage: licznik=0
sage: while (licznik < 10):
...   print licznik
...   licznik=licznik+1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Powyższy kod możemy przeczytać następująco: dopóki zmienna licznik jest mniejsza od 10 (czyli dopóki ten warunek jest spełniony) wypisz bieżącą wartość zmiennej, a następnie zwiększ ją o 1. Inny przykład:

sage: licznik=10
sage: while (licznik>0):
...   print licznik
...   licznik=licznik-1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Prosze zwrócić uwagę, że stosując pętlę while() musimy sami zmieniać wartość zmiennej ’kontrolnej’ licznik. Gdybyśmy tego nie zrobili, zmienna licznik cały czas miałaby wartość 0 (w pierwszym przykładzie) i pętla wykonywała by się w nieskończoność!!!

Aby dobrze konstruować warunki logiczne, musimy zapoznać się z operatorami w Sage’u - na razie tylko porównania

operator znaczenie
== równy
!= różny
< mniejszy
<= mniejszy lub równy
> większy
>= większy lub równy

Zadanie:

czas: 10 min.

Stworzyć pustą listę. Następnie w pętli for i za pomocą append() dodaj do listy liczby od 1-10

Zadanie:

czas: 15 min.

Za pomocą funkcji range() i for policzyć sumę pierwszych 100 liczb naturalnych (od 1 do 100).

Zadanie:

czas: 10 min.

Stworzyć pustą listę. Następnie za pomocą pętli while() i instrukcji append() dodać do listy pierwiastki z liczb 0-30 co 2.5. Pierwiastek z x obliczamy za pomocą funkcji sqrt(x).

Pętle i słowniki

Podobnie jak dla list, możemy stosować pętle do słowników.

sage: wiek={'Ala':14, 'Ola':34,'Franek':50,'Pietrek':15,
...   'Monika':41,'Staszek':22}
sage: for i in wiek.values():
...   print i
34
22
50
14
41
15

Zadanie:

czas: 15 min.

Dla słownika wiek policzyć (użyć instrukcji for i len()) średnią wieku wszystkich osobników z listy.