Listy, Funkcje

Listy

Sporo już o listach powiedzieliśmy. Wiemy jak je zdefiniować, jak odwołać się do \(n\) -tego elementu listy, jak ją rozszerzać, sortować czy usuwać jakiś element. Teraz dowiemy się kilku nowych rzeczy.

Ujemne indeksy

Za pomocą ujemnych indeksów odnosimy się do elementów idących od końca do początku tzn.

sage: lista = ["ala", "ma", "kota"]
sage: lista[-1]

«kota»

oznacza ostatni element, lista[-2] przedostatni, lista[-3] odnosi się do 3 od końca elementu itd. Ostatnim elementem niepustej listy jest zawsze lista[-1].

Zadanie 1:

czas: 10 min.

Zbuduj posortowaną listę lp wszystkich liczb pierwszych w zakresie od 0 do 30. Następnie za pomocą pętli while stwórz listę odw_lp zawierającą posortowaną malejąco listę lp.

Uwaga: Nie wolno używać metody reverse().

Wycinanie list

Kolejną niezwykle użyteczną konstrukcją języka Python jest wycinanie list. Za pomocą podania dwóch indeksów możemy pobrać wycinek listy. Ogólne wyrażenie to lista[a:b], gdzie a i b to właśnie żądane indeksy. Załóżmy, że zdefiniowaliśmy listę

sage: parzyste = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26]

a potrzebny nam tylko kawałek, trzymający liczby z zakresu \([8,16]\). Możemy oczywiście napisać sobie prostą pętlę i za pomocą instrukcji if zbudować nową listę parzyste8_16

sage: parzyste8_16_v1 = []
sage: for p in parzyste:
...
...
...   if p >= 8 and p <= 16:
...    parzyste8_16_v1.append(p)

ale możemy wyciąć sobie odpowiedni kawałek i od razu wynik wycinania przypisać dodanej nazwy. Musimy tylko znać indeksy. Z tak krótkiej listy możemy je po prostu odczytać

sage: parzyste8_16_v2 = parzyste[3:8]

lub też nieco lepiej

sage: start = parzyste.index(8)
sage: stop = parzyste.index(16)
sage: parzyste8_16_v3 = parzyste[start:stop+1]

Proszę zauważyć, że w obu przypadkach zmuszeni jesteśmy podać końcowy indeks o jeden większy od indeksu odpowiadającego wartości \(16\). Znając odpowiednie indeksy jesteśmy w stanie wycinać z list dowolne interesujące nas części. Możemy także podać ujemną wartość któregoś indeksu. Wycinanie wtedy także dobrze zadziała.

Jeśli lewy indeks wynosi 0, możemy go opuścić, wartość 0 jest domyślna. parzyste[:3] jest tym samym, co parzyste[0:3] (czyli [2, 4, 6]). Podobnie jest z prawym indeksem. Jeżeli chcemy wyciąć np. drugą połowę listy wystarczy napisać

sage: parzyste[int(len(parzyste)/2):]

[14, 16, 18, 20, 22, 24, 26]

zamiast pisać parzyste[int(len(parzyste)/2):len(parzyste)]. Można zauważyć, że

sage: parzyste[:7]

[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14]

zwróci pierwsze 7 elementów listy, a

sage: parzyste[7:]

[16, 18, 20, 22, 24, 26]

kolejne 6, dopełniając listę (w tym przypadku lista ma 13 elementów). Oczywiście istnieje specyficzna konstrukcja parzyste[:] zwracająca całą listę. Używa się jej do kopiowania całej listy

sage: kopia1 = parzyste[:]

Można zapytać się: dlaczego nie przypisać po prostu listy parzyste do nowej zmiennej (listy) tak

sage: kopia2 = parzyste

Jest spora różnica pomiędzy skopiowaniem listy parzyste do nowej listy za pomocą „[:]” i zwykłymprzypisaniem „=”. Pierwsza konstrukcja kopiuje listę do nowego obiektu (czyli wykonuje kopię listy), druga tworzy tylko dowiązanie (wskaźnik) do obiektu występującego po prawej stronie operatora „=”.

sage: %python
sage: print "[:] ", parzyste is kopia1
sage: print "= ",  parzyste is kopia2
[:] False
= True

Jak widać kopia1 to kompletnie inna lista niż parzyste, w przeciwieństwie do listy kopia2, która tak naprawdę jest tym samym obiektem co parzyste.

Zadanie 2:

czas: 10 min.

Z podanej listy wytnij dwie równoliczne listy zawierające wartości mniejsze i większe od ich mediany.

l1 = [-18, -9, 1, -14, -2, 7, 5, -11, 16, 4, 18, 7, -18, 19, -10, 11, 7, -18, -3, -6]

Wyrażenia listowe

Wyrażenia listowe są jednymi z najbardziej użytecznych cech języka Python (więc i Sage). Dzięki nim możemy odwzorować jedną listę w drugą wykonując na każdym elemencie pierwszej pewne działania. Ogólna składnia wygląda następująco

nowa_lista = [E(e) for e in lista], gdzie E(e) to wyrażenie przekształcające element e z listy lista. Najprościej wyjaśnić to na przykładzie

sage: # liczby calkowite Gaussa
sage: lcG = [-1, 1, -1j, 1j, -1 - 1j, -1 + 1j, 1 - 1j, 1 + 1j]
sage: # kwadrat powyzszych liczb
sage: kwadrat_lcG = [liczba^2 for liczba in lcG]

Jak widać takie wyrażenie zawiera w sobie definicję nowej listy kwadrat_lcG zbudowanej poprzez podniesienie w pętli for wszystkich elementów listy lcG do kwadratu. Pętla ta występuje w środku nawiasów [], czyli niejako wśrodku listy. Zapis taki dość mocno przyspiesza zapis i konstrukcję list potomnych, budowanych z list już istniejących:

sage: # kwadraty liczb naturalnych od 0 do 20
sage: [z^2 for z in range(21)]
sage: # szesciany liczb naturalnych od -30 do -20
sage: [z^3 for z in range(-30, -19)]

[-27000, -24389, -21952, -19683, -17576, -15625, -13824, -12167, -10648, -9261, -8000]

Dzięki takiej konstrukcji wiele dotychczasowych zadań okazuje się zadaniami ”jednolinijkowymi”:

sage: # Celsius -> Fahrenheit (od -27 do 27 co 3)
sage: [9./5*C + 32 for C in range(-27, 28, 3)]
sage: # wielomiany Legendre'a rzedu 1, dla x = 0.1 i stopni n od 0 do 33
sage: L1 = [legendre_P(n, 0.1) for n in xrange(34)]

Zadanie 3:

czas: 10 min.

Stwórz listy

 1. kwadratów liczb nieparzystych w zakresie od 0 do 300
 2. zawierających wysokość piłki rzuconej w polu grawitacyjnym Ziemi z prędkością początkową \({v}_{0} = 3.44[m/s]\), wysokością początkową \({h}_{0} = 0[m]\) dla poszczególnych chwil czasu \(t = 0,0.01,0.02,0.03,...,0.70[s]\)
 3. zawierające \(\sin(x) - \cos(x)\) dla \(x \in [-2 \pi,2 \pi]\) i \(x = 0.025\)

Funkcje

Jeżeli chodzi o Sage to pojęcie funkcja może być rozumiane w dwojaki sposób. Po pierwsze jako zwykła (no, może nie do końca taka zwykła) funkcja matematyczna, którą można badać (np. jej przebieg zmienności), narysować jej wykres, znaleźć miejsca zerowe, scałkować czy policzyć pochodną po jej argumencie. Po drugie jako zbiór poleceń, który można wykonać w dowolnej części naszego notatnika. Lub obie możliwości na raz.

Wyrażenie symboliczne, które można wywoływać

Takie wyrażenia najbardziej przypominają znane Wam funkcje matematyczne. Definiujemy je następująco

sage: r = var('r') # o tym za chwile
sage: # definicja jak w zeszycie
sage: f(r) = r^2
sage: print f # f przeprowadza r w r^2
sage: # pochodna pierwszego rzedu
sage: print f.diff(r) # lub po prostu f.diff()
sage: # pochodna drugiego rzedu
sage: print f.diff(r,2) # lub f.diff(2)
sage: # calka nieoznaczona
sage: print f.integrate(r)
sage: # kwadrat funkcji
sage: print f^2
sage: # czy tez proste wywolanie w punkcie
sage: print f(3)
r |–> r^2
r |–> 2*r
r |–> 2
r |–> 1/3*r^3
r |–> r^4
9

i wiele wiele innych możliwych operacji dostępnych zarówno jako metody obiektu (po wpisaniu f. i naciśnięciu klawisza [TAB] jak i po podaniu nazwy funkcji jako argumentu do żądanej funkcji. Wykres takiej funkcji możemy łatwo obejrzeć

sage: f.plot()
sage: #lub
sage: plot(f)
_images/cell_31_sage0.png

Podczas definiowania wyrażenia symbolicznego możemy pominąć argument i zapisać

sage: g = r^2

Zadanie 4:

czas: 10 min.

Sprawdź czy całka z pochodnej funkcji \(\sin({x}^{2})\) jest równa tej funkcji.

Funkcje programistyczne

Aby w Sage zdefiniować nową funkcję należy użyć komendy def oraz postawić dwukropek za listą argumentów podanych w nawiasie.

def nazwa_funkcji(argument1, argument2, …, argumentN):

BLOK INSTRUKCJI

Na przykład:

sage: def F(C):
...   return 9./5 * C + 32

W tym przypadku nazwa funkcji to F a lista argumentów ogranicza się do jednego C. Funkcja ta przelicza nam stopnie Celsjusza na Fahrenheita według znanego już wzoru i zwraca za pomocą komendy return obliczoną wartość. Aby wywołać ową funkcję dla temperatury pokojowej, wystarczy wykonać

sage: F(25)

77.0000000000000

Jak widzimy wywołania takiej funkcji są identyczne jak te, do których już się przyzwyczailiśmy, czyli np: sin(2), cos(pi). Należy podać nazwę funkcji i w nawiasie wartość argumentu. Dodatkowo wartości dla argumentów funkcji możemy podawać explicite

sage: F(C=25)

77.0000000000000

Oczywiście nie musimy pamiętać jakich nazw zmiennych użyliśmy do konstrukcji danej funkcji. Wystarczy zapytać o to Sage korzystając z wbudowanej pomocy F? lub F?? (pamiętacie jeszcze czym różnią się oba wywołania?). Aby w pełni wykorzystać tę możliwość należy zdefiniować co pomoc Sage ma pokazywać, gdy napiszemy F?. Należy w tym celu dodać opis funkcji, tzw: docstring. Nie jest to jednak obowiązkowe.

sage: def F(C):
...   """przelicza temperature podana w stopniach Celsiusa
...    na stopnie Fahrenheita
...    typowe uzycie:
...    F(25)
...    F(C=100)"""
...   return 9./5 * C + 32

Uwaga: Proszę pamiętać aby nie używać polskich znaków diakrytycznych w docstring-u.

Do funkcji możemy podawać wiele argumentów, wystarczy podać je po przecinkach w nawiasie stojącym zaraz za nazwą funkcji.

sage: def rownanie_kwadratowe(a, b, c):
...   """Miejsca zerowe wielomianu kwadratowego"""
...   if a != 0:
...    sdelta = sqrt(b^2 - 4*a*c)
...    wynik = [(-b - sdelta)/2/a, (-b + sdelta)/2/a]
...   elif b != 0:
...    print "rownanie liniowe"
...    wynik = -c/b
...   else:
...    print "podaj przynajmniej niezerowe a lub b"
...    wynik = ""
...   return wynik

Właśnie zdefiniowaną funkcję rozwiązującą równanie

(1)\[a{x}^{2} + bx + c = 0\]

możemy teraz wywoływać na wiele sposobów:

sage: y = rownanie_kwadratowe(2, 1, -1); print y
sage: y = rownanie_kwadratowe(a=2, b=1, c=-1); print y
sage: y = rownanie_kwadratowe(b=1, a=2, c=-1); print y
sage: y = rownanie_kwadratowe(c=-1, b=1, a=2); print y
sage: y = rownanie_kwadratowe(2, 1, c=-1); print y
sage: y = rownanie_kwadratowe(2, c=-1, b=1); print y
[-1, 1/2]
[-1, 1/2]
[-1, 1/2]
[-1, 1/2]
[-1, 1/2]
[-1, 1/2]

Jak widzimy możemy wywoływać funkcję zarówno podając nazwy argumentów (wtedy kolejnośc ich jest dowolna), nie podając ich wcale (wtedy musimy zachować kolejność taką jak w definicji funkcji) lub podając nazwy części z nich. Ważne jest, aby argumenty podawane bez nazwy występowały przed tymi deklarowanymi explicite, ponieważ Sage zwróci nam błąd, nawet jeżeli zachowamy kolejność

sage: y = rownanie_kwadratowe(a=2, 1, c=-1); print y
Traceback (most recent call last):
...
SyntaxError: non-keyword arg after keyword arg

Funkcje nie muszą niczego zwracać, znaczy to, że komenda return nie musi występować w ciele funkcji. Funkcje takie mogą być tworzone do testowania zachowania kodu, innych funkcji, wydrukowania pomocy, i wielu innych celów.

sage: def drukuj_temperatury(lTemp, CF=True):
...   for temp in lTemp:
...    if CF:
...   print "%s stopni Celsiusa to %s stopni Fahrenheita" % (temp, F(temp))
...    else:
...   print "%s stopni Fahrenheita to %s stopni Celsiusa" % (temp, C(temp))
sage: lista_Celsius = [0, 4, 20, 25, 100]
sage: drukuj_temperatury(lista_Celsius)
sage: def C(F):
...   return (F-32)*5/9
sage: lista_Fahr = [0, 4, 20, 25, 100]
sage: drukuj_temperatury(lista_Fahr, CF=False)
0 stopni Celsiusa to 32.0000000000000 stopni Fahrenheita
4 stopni Celsiusa to 39.2000000000000 stopni Fahrenheita
20 stopni Celsiusa to 68.0000000000000 stopni Fahrenheita
25 stopni Celsiusa to 77.0000000000000 stopni Fahrenheita
100 stopni Celsiusa to 212.000000000000 stopni Fahrenheita
0 stopni Fahrenheita to -160/9 stopni Celsiusa
4 stopni Fahrenheita to -140/9 stopni Celsiusa
20 stopni Fahrenheita to -20/3 stopni Celsiusa
25 stopni Fahrenheita to -35/9 stopni Celsiusa
100 stopni Fahrenheita to 340/9 stopni Celsiusa

Zadanie 5: Funkcja Heaviside’a.

czas: 10 min.

Zdefiniuj funkcję Heaviside’a.

Funkcja lambda

W języku Python możliwość zaimplementowania funkcji w jednej linii kodu. Zazwyczaj funkcje takie definiuje się jako szybkie, krótkie funkcje, które mogą służyć jako argumenty do innych funkcji. Nazywamy je funkcjami lambda. Ogólna składnia wygląda następująco

sage: g = lambda arg1, arg2, agr3, ...: wyrazenie

Np

sage: CtoF = lambda C: 9/5 * C + 32

co odpowiada zwykłej definicji

sage: def normalCtoF(C):
...   return 9/5 * C + 32

sprawdźmy

sage: CtoF(33.) == normalCtoF(33.)

True

Zadanie 6: Parzysta funkcja lambda

czas: 10 min.

Zbuduj funkcję lambda sprawdzającą czy dana liczba jest parzysta. Funkcja powinna zwracać True w przypadku liczby parzystej i False dla liczby nieparzystej.

Zadania

Zadanie 7: Lista nieparzysta.

czas: 10 min.

Zdefiniuj lambda funkcję nieparzyste(n) zwracającą listę liczb nieparzystych od 0 do podanej jako argument liczby \(n\) włącznie.

Zadanie 8:

czas: 10 min.

Napisz trzy funkcje

 1. hw1 nie przyjmującą żadnych argumentów i zwracającą ciąg znaków ’Hello, World!’;
 2. hw2 nie przyjmującą żadnych argumentów i nie zwracającą też nic, ale drukującą na standardowe wyjście ’Hello, World!’;
 3. hw3 przyjmującą dwa argumenty i drukującą na standardowe wyjście oba argumenty oddzielone przecinkiem. Przetestuj te funkcje za pomocą
print hw1()
hw2()
hw3(’Hello’, ’World!’)

Zadanie 9: Funkcja Gaussa.

czas: 20 min.

Zbuduj funkcję mygauss zwracającą wartość funkcji Gaussa o średniej \(\mu\) i odchyleniu standardowym \(\sigma\) w punkcie \(x\). Zmienne \(\mu\) oraz \(\sigma\) zaprogramuj z domyślnymi wartościami \(\mu= 0\) i \(\sigma= 1\). Nie zapomnij napisać docstring -a.

Zadanie 10: Suma

czas: 10 min.

Napisz funkcję zwracającą sumę podanych w liście wartości. Funkcję nazwij suma. Następnie przetestuj wpisując: suma([3,6,-3,4]).

Zadanie 11: Pętla for ze zmienną listą

czas: 15 min.

Rozważ poniższy przykład użycia pętli for. Wyjaśnij co dzieje się przy każdym obrocie pętli.

sage: numery = range(10)
sage: print numery
sage: for n in numery:
...    i = int(len(numery)/2)
...    del numery[i]
...    print 'n=%d, del %d' % (n, i), numery
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
n=0, del 5 [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9]
n=1, del 4 [0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9]
n=2, del 4 [0, 1, 2, 3, 7, 8, 9]
n=3, del 3 [0, 1, 2, 7, 8, 9]
n=8, del 3 [0, 1, 2, 8, 9]

Uwaga: Nigdy nie modyfikuj listy używanej w pętli for ! (No chyba, że naprawdę wiesz co robisz).

Zadania domowe

Stwórz notatnik ’Zadania domowe L05, Imię Nazwisko’. W tym notatniku rozwiąż poniższe zadania. Postaraj się jasno opisać jakie zadanie rozwiązujesz oraz metodykę rozwiązania tego zadania. Notatnik uwspólnij (tylko) z prowadzącym ćwiczenia.

Zadanie ZD5.1: Gra w kości.

czas: – min.

Funkcja random() zwraca losową liczbę zmiennoprzecinkową z zakresu \([0,1)\). Napisz funkcję kostka(n) zwracającą listę \(n\) losowo wyrzuconych oczek sześciennej kostki do gry. Domyślnie funkcja powinna realizować 1 rzut kością ( \(n = 1\) ).

Zadanie ZD5.2: Przypisania

czas: – min.

Część poniższych przypisań będzie działać, a część nie. Wytłumacz przy każdej linijce dlaczego dane przypisanie działa lub nie działa. Jeżeli działa, napisz jakim obiektem jest \(x\) i jaką trzyma wartość.

x = 1
x = 1.
x = 1;
x = 1!
x = 1?
x = 1:
x = 1,

Uwaga: Wywołaj powyższe przypisania jedno po drugim, za każdym razem sprawdź typ i zawartość zmiennej x.

Zadanie ZD5.3: Błąd zaokrąglania.

czas: – min.

Pierwiastkując jakąś liczbę \(M\) razy, a później podnosząc ją \(M\) razy do kwadratu powinniśmy otrzymać tą samą liczbę (przynajmniej na kartce papieru). Jeżeli wykonamy podobną operację na kalkulatorze, okaże się, że nie zawsze jest to prawda - tzn. startując z liczby \(A\) nie wrócimy do tej samej liczby. Mając Sage nie musimy przejmować się naciskaniem klawiszy kalkulatora - możemy wykonać podobne operacje w pętli. Oto odpowiedni program:

for n in range(60):
r = 2.0
for i in range(n):
r = sqrt(r)
for i in range(n):
r = r^2
print "%d razy spierwiastkowane i podniesione do kwadratu: %.16f" % (n, r)

Napisz w trybie edytora tekstu (SHIFT+ENTER na niebieskim polu) co powyższy program wykonuje. Potem uruchom program. Zaokrąglanie liczb (błąd zaokrąglania) kompletnie niszczy obliczenia dla dostatecznie dużych \(n\). Zwróć uwagę na to, że dla niektórych przypadków z liczby 2 dostajemy 1! Zbadaj te przypadki ustalając liczbę \(n\) i drukując na ekran to co zwracają pętle pierwiastkujące i podnoszące do kwadratu. Dlaczego dochodzimy do liczby 1? Odpowiedz w trybie edytora tekstu.

Zadanie ZD5.4: Numeryczne zero.

czas: – min.

Wpisz poniższy kod i uruchom go.

eps = 1.0
while 1.0 != 1.0 + eps:
print ’............’, eps
eps = eps/2.0
print ’koncowe eps:’, eps

Jak to możliwe, że \(1 \ne 1 + eps\)? Jaka wartość eps jest numerycznie traktowana przez Sage jak zero?