Instrukcje sterujące

Pomoc

Sage posiada olbrzymią wbudowaną dokumentację. Dostępna jest ona po wpisaniu żądanej nazwy (funkcji, stałej…) i pytajnika

sage: sin
file: /opt/sage/sage-4.7.1/local/lib/python2.6/site-packages/sage/
functions/trig.py

Type: <class ‘sage.functions.trig.Function_sin’>

Definition: sin(*args, coerce=True, hold=False,
dont_call_method_on_arg=False)

Docstring:

 The sine function.

 EXAMPLES:

 sage: sin(0)
 0
 sage: sin(x).subs(x==0)
 0
 sage: sin(2).n(100)
 0.90929742682568169539601986591
 sage: loads(dumps(sin))
 sin

 We can prevent evaluation using the hold parameter:

 sage: sin(0,hold=True)
 sin(0)

 To then evaluate again, we currently must use Maxima via
 sage.symbolic.expression.Expression.simplify():

 sage: a = sin(0,hold=True); a.simplify()
 0

 TESTS:

 sage: conjugate(sin(x))
 sin(conjugate(x))

Oprócz instrukcji użycia znajdziemy tam za każdym razem szereg przykładów i zastosowań danego obiektu Sage. Po wpisaniu na końcu interesującej nas nazwy dwóch pytajników, np: sin?? dostaniemy definicję odpowiedniej klasy. W ten sposób mamy dostęp do większości zmiannych, stałych, funkcji czy klas właściwych dla Sage.

Instrukcje sterujące

Na poprzedniej lekcji poznaliśmy dwie instrukcje sterujące: pętle for oraz while. Pierwsza z nich bazuje na iterowaniu kolejnych elementów jakiegoś zbioru danych (najczęściej listy). Druga bazuje na spełnieniu warunku logicznego. Jest zatem w pewnym sensie zarówno pętlą jak i instrukcją warunkową. Instrukcje tego typu bazują na porównaniach.

Porównania

Najprostszymi porównaniami jakie znamy jest porównywanie dwóch liczb. Sage stosując podstawowe operatory porównania ==, !=, <=, >=, >, < zawsze będzie się starał automatycznie skonwertować typy liczb do takich samych (jeżeli jest to wykonalne to rzutowanie typu odbędzie się na typ nadrzędny). W wyniku zastosowania porównania dwóch liczb otrzymamy jedną z dwóch możliwych logicznych odpowiedzi True lub False.

sage: 3 != 2

True

sage: 10 >= 2

True

sage: 2/3 > 3/2

False

Porównywać możemy praktycznie wszystkie obiekty, czasami dostaniemy jednak odpowiedź losową (kiedy pytanie będzie źle postawione). Porównywać można również wielkości symboliczne,

sage: x < x + 1

x < x + 1

należy do tego użyć funkcji bool()

sage: bool(x < x + 1)

True

Jeżeli chcemy porównać dwa obiekty włączając w to porównanie ich typów należy użyć operatora is.

sage: 1 == 2/2

True

Uwaga: Proszę zwrócić uwagę na podwójny znak równości przy porównaniach.

sage: type(1); type(2-1)
<type «sage.rings.integer.Integer»>
<type «sage.rings.integer.Integer»>
sage: 1 is 2-1

False

sage: 1 is 2/2

False

sage: 1 is 1

True

Oczywiście dostępny jest operator przeciwny is  not również testujący identyczność obiektów.

Zadanie 1: Sprawdź.

czas: 15 min.

 1. Która wartość jest większa
 2. \(x =\sin(\pi / 2 - 0.1)\), \(y =\sin(\pi / 2 + 0.1)\)
 3. Niech \(({u}_{1},{u}_{2})\) będą pierwiastkami równania kwadratowego \(2{u}^{2} - 10 = 0\). Który pierwiastek jest większy \({u}_{1}\) czy \({u}_{2}\) ?
 4. Proszę zbudować dwie listy, których elementy będą wartościami wielomianów Legendre’a pierwszego (lista o nazwie L1 i drugiego (lista L2) rzędu w punkcie \(x = 0.1\). Indeksy list mają zgadzać się z kolejnymi stopniami wielomianów od stopnia \(n = 0\) aż do stopnia \(n = 33\). Proszę następnie porównać parami kolejno odpowiadające sobie elementy obu list (element pierwszy z pierwszym, drugi z drugim itd…).

Uwaga: Wielomiany Legendre’a rzędu pierwszego dostajemy wywołując funkcję legendre_P(n,x) natomiast wielomiany Legendre’a rzędu drugiego dostaniemy wywołując funkcję legendre_Q(n,x) gdzie \(n\) to stopień wielomianu, a \(x\) to argument danego wielomianu.

Nieco logiki

Z analizy matematycznej wiecie co to takiego jest zdanie, warunek zdaniowy, funktory zdaniotwórcze (negacja, alternatywa, koniunkcja, implikacja, równoważność). Poznaliście też podstawowe prawa logiki (tautologie).

Sage bardzo naturalnie korzysta z owych funktorów zdaniotwórczych

 • and: logiczne i
 • or: logiczne lub
 • not: logiczne zaprzeczenie

Możemy je łączyć ze sobą

sage: t = True
sage: f = False
sage: print "t and f:", t and f
sage: print "not t and f:", not t and f
sage: print "(not t) and f:", not t and f
sage: print "not (t and f):", not (t and f)
t and f: False
not t and f: False
(not t) and f: False
not (t and f): True

jak i z innymi operatorami porównania

sage: wiek = 19
sage: uni = "Uniwersytet w Katowicach"
sage: wiek > 18 and uni == "Uniwersytet w Katowicach"

True

Zadanie 2: Tabele prawdy.

czas: 10 min.

Korzystając z pętli zbuduj tabele prawdy (matryce logiczne) dla

 • dla alternatywy (or)
 • dla koniunkcji (and)
sage: for p in [0, 1]:
...    for q in [0, 1]:
...      print "%d lub %d => %d" % (p, q, p or q)
...
sage: for p in [0, 1]:
...    for q in [0, 1]:
...      print "%d|\t%d|\t%d" % (p, q, p and q)
0 lub 0 => 0
0 lub 1 => 1
1 lub 0 => 1
1 lub 1 => 1
0| 0| 0
0| 1| 0
1| 0| 0
1| 1| 1

Zadanie 3: Rachunek zdań.

czas: 30 min.

Korzystając z tabel prawdy udowodnij:

 • prawo podwójnego przeczenia
 • prawo przemienności koniunkcji
 • prawo łączności koniunkcji
 • prawo łączności alternatywy
 • prawo idempotentności koniunkcji
 • prawo idempotentności alternatywy
 • prawo rozdzielności koniunkcji względem alternatywy
 • prawo rozdzielności alternatywy względem koniunkcji
 • prawa pochłaniania
 • prawa De Morgana (pierwsze i drugie)

Uwaga: Skorzystaj z pętli for lub while.

Instrukcje warunkowe

Instrukcje tego typu pozwalają na wykonanie zadeklarowanych przez programistę instrukcji w zależności od tego, czy dane wyrażenie logiczne jest prawdziwe czy fałszywe. Najogólniejszą postacią instrukcji warunkowej if-elif-else jest

if warunek_1:

blok instrukcji #1

elif warunek_2:

blok instrukcji #2

…:

elif warunek_k:

blok instrukcji #k

else:

blok instrukcji domyślnych

Jeżeli spełniony jest warunek_1 program wykona instrukcje zawarte w bloku 1. Jeżeli warunek pierwszy nie będzie spełniony, Sage sprawdzi warunek drugi, trzeci itd… aż do napotkania prawdziwego logicznie warunku. Wtedy wykonane zostaną instrukcje z odpowiadającego bloku. Jeżeli nie będzie spełniony żaden warunek (opisany przy instrukcji if lub elif) wtedy wykona się domyślny blok instrukcji zlokalizowany przy słowie else.

Uwaga: Nie trzeba za każdym razem budować instrukcji warunkowej używając wszystkich charakterystycznych instrukcji if, elif czy else. Obowiązkowo musi występować tylko słowo if. Inne są nieobowiązkowe.

sage: if 2 > 3:
...   print "niemozliwe staje sie mozliwe"

Bądź też coś nieco bardziej skomplikowanego.

sage: print "Rownanie kwadratowe postaci"
sage: show("$ax^2 + bx + c = 0$")
sage: a = 2; print "a:", a
sage: b = 3; print "b:", b
sage: c = 1; print "c:", c
sage: delta = b^2 - 4 * a * c
sage: if delta > 0:
...   print "Rownanie ma 2 rozne pierwiastki rzeczywiste"
sage: elif delta == 0:
...   print "Rownanie ma jeden podwojny pierwiastek rzeczywisty"
sage: else:
...   print "Rownanie nie ma rozwiazan w ciele liczb rzeczywistych"
Rownanie kwadratowe postaci
a: 2
b: 3
c: 1
Rownanie ma 2 rozne pierwiastki rzeczywiste
\[\hbox{$ax^2 + bx + c = 0$}\]

Jeszcze jedno przydatne porównanie

Czasami trafimy na problem, w którym mając jakąś listę (krotkę, słownik, zbiór…) zastanawiamy się, czy dany obiekt zawiera np: interesującą nas liczbę 12. Można oczywiście w pętli przeiterować wszystkie elementy listy (czy innego obiektu) i sprawdzić if -em czy dana liczba w niej „siedzi”. Szybciej można to osiągnąć korzystając z operatora in (lub not in)

zmienna in lista

zmienna_2 not in lista

Na przykład

sage: szukana_liczba = 12
sage: lista = [12, 3, "aa", "ala", 3.14, pi]
sage: krotka = 12, 3, "aa", "ala", 3.14, pi
sage: slownik = {0: 12, 1: 3, 2: "aa", 3: "ala", 4: 3.14, 5: pi}
sage: zbior = set([2,3,4,12])
sage: print "szukana_liczba in lista:", szukana_liczba in lista
sage: print "szukana_liczba in krotka:", szukana_liczba in krotka
sage: print "szukana_liczba in slownik:", szukana_liczba in slownik
sage: print "szukana_liczba in zbior:", szukana_liczba in zbior
szukana_liczba in lista: True
szukana_liczba in krotka: True
szukana_liczba in slownik: False
szukana_liczba in zbior: True

Hmmm… W słowniku istnieje wpis 12 odpowiadający problemowi… Dostaliśmy jednak odpowiedź ”fałsz”. Problem polega na tym, że niewłaściwie szukamy. Należy przeszukać listę wartości słownika slownik:

sage: szukana_liczba in slownik.values()
True

i jest w porządku.

Uwaga: W ten sam sposób możemy przeszukiwać ciągi znaków, szukając jakiegoś podciągu znaków. Ciągi znaków traktowane są niejako jak listy (choć nie do końca to prawda…).

sage: txt = "Ala ma kota"
sage: print """"ala" in txt:""", "ala" in txt
sage: print """"Ala" in txt:""", "Ala" in txt
sage: print "txt[4]:", txt[4] # powinno byc m
„ala” in txt: False
„Ala” in txt: True
txt[4]: m

Zadania

Korzystając z wiedzy zdobytej na lekcjach 1-4 podaj rozwiązania zadań.

Zadanie 4: Pętla while i liczby nieparzyste.

czas: 10 min.

Z użyciem pętli while napisz program generujący wszystkie liczby nieparzyste od 1 do \(n\). Ustaw zmienną \(n\) na początku komórki, w której napiszesz program. Upewnij się, że jeżeli podane \(n\) będzie parzyste, to największą liczbą jaką zwróci program będzie \(n -1\).

Zadanie 5: Lista liczb nieparzystych.

czas: 10 min.

Zmodyfikuj program z poprzedniego zadania, tak aby składował generowane liczby nieparzyste w liście o nazwie liczby_nieparzyste. Zacznij od zadeklarowania pustej listy a następnie za pomocą pętli while dodaj sukcesywnie wszystkie żądane liczby do listy. Na koniec wydrukuj całą listę.

Zadanie 6: Oblicz sumę

czas: 10 min.

Poniższy kod powinien obliczać sumę \(s =\sum_{k=1}^{M}{1\over k}\).

s = 0; k = 1; M = 100
while k < M:
s += 1/k
print s

Nie działa jednak poprawnie. Dlaczego? Postaraj się go poprawić. (Dla podanych wartości zmiennych wartość sumy powinna wynieść \(5.1773775176396208408391430566553026437759399414062\).)

Uwaga: Pamiętaj, że zawsze możesz zatrzymać obliczenia poprzez wybranie Interrupt w liście rozwijalnej Action na samej górze notatnika.

Uwaga: Metodyka znajdowania problemów w kodzie programu. Ogólnie istnieją dwie proste metody znajdywania błędów w programach:

 1. można przeczytać program powoli i dokładnie zastanowić się nad każdą linijką i konsekwencją jej wywołania, oraz
 2. można drukować sobie kolejne kroki na ekran (postać zmiennych, ich wartości…) i na podstawie ich zmian próbować znaleźć problem.

Na początku zastosuj metodę (i) i znajdź tak wiele błędów jak zdołasz. Popraw je. Jeżeli program dalej nie będzie działać poprawnie spróbuj metody (ii). Ustaw na wstępie \(M = 3\) i porównaj obliczenia kolejnych kroków programu ze swoimi własnymi, sprawdzając co przechowują zmienne \(s\) i \(k\).

Zadanie 7: Prędkość i przyspieszenie.*

czas: 10 min.

Niech \(x(t)\) oznacza położenie ciała. Jeżeli położenie to zmienia się w sposób dyskretny to prędkość ciała \(v(t)\) i przyspieszenie \(a(t)\) możemy obliczyć z przybliżonych wzorów

\[v(t) \simeq {x(t + \Delta t) - x(t - \Delta t)\over 2 \Delta t},\qquad a(t) \simeq {x(t + \Delta t) - 2x(t) + x(t - \Delta t)\over {\Delta t}^{2}}\]

gdzie owo \(\Delta t\) to stały (mały) odstęp czasowy. Oba wzory przechodzą w znany wzór różniczkowy na prędkość i przyspieszenie w granicy \(\Delta t \to 0\). Napisz program obliczający prędkość i przyspieszenie dla położeń zawartych w liście

x = [0.5, 0.5, 0.5, 0.71, 0.712, 0.331, 0.331, 0.331, 0.24, 0.245, 0.246, 0.247, 0.248]
t = [ti\*0.1 for ti in range(len(x))]

Wartości prędkości i przyspieszenia dla poszczególnych przedziałów proszę zapisać w tablicach odpowiednio v i a.

Zadania domowe

Stwórz notatnik ’Zadania domowe L04, Imię Nazwisko’. W tym notatniku rozwiąż poniższe zadania. Postaraj się jasno opisać jakie zadanie rozwiązujesz oraz metodykę rozwiązania tego zadania. Notatnik uwspólnij (tylko) z prowadzącym ćwiczenia.

Zadanie ZD1.1: Trójkąt.

czas: – min.

Napisz program sprawdzający czy z trzech odcinków o podanych długościach a, b, c można skonstruować trójkąt. W przypadku, kiedy jest to wykonalne oblicz jego obwód i pole. Cały program powinien być zawarty w jednej komórce, łącznie z deklaracją długości boków trójkąta.

Zadanie ZD1.2: Wielkość największa i najmniejsza

czas: – min.

Napisz program znajdujący najmniejszą i największą wartość z listy (zakładamy, że lista będzie miała wartości liczbowe). Sprawdź swoje obliczenia używając funkcji max() oraz min() działających na listach.

Zadanie ZD1.3: Jak ugotować doskonałe jajko?

czas: – min.

Kiedy gotujemy jajko, białka zawarte w jajku najpierw ulegają denaturacji, a dopiero później się ścinają. Po osiągnięciu temperatury krytycznej rozpoczyna się właściwa reakcja, która przyspiesza wraz ze wzrostem temperatury. W białku jajka białka ścinają się już w temperaturze \(63^{o}\) C, natomiast w żółtku dopiero przy \(70^{o}\) C. Aby ugotować jajko na miękko należy grzać białko jajka w temperaturze co najmniej \(63^{o}\) C wystarczająco długo, ale żółtko nie powinno zostać rozgrzane powyżej \(70^{o}\) C. Aby ugotować jajko na twardo, środek jajka powinien zostać ogrzany do temperatury \(70^{o}\) C. Poniższy wzór szacuje ile czasu \(t\) (w sekundach) potrzebuje żółtko do osiągnięcia temperatury \({T}_{y}\) (w stopniach Celsjusza)

\[t = {{M}^{2/3}c \rho ^{1/3}\over K \pi^{2}{(4\pi/3)}^{2/3}}\ln [0.76{{T}_{0} - {T}_{w}\over { T}_{y} - {T}_{w}}].\]

gdzie \(M\) to masa jajka, \(\rho\) jego gęstość, \(c\) to specyficzna pojemność cieplna a \(K\) to przewodność cieplna jajka. Rzeczywiste wartości to \(M = 47\) g dla małego i \(M = 67\) g dla dużego jajka, \(\rho = 1.038\) g cm \({}^{1}\), \(c = 3.7\) J g \({}^{-1}\) K \({}^{-1}\) a \(K = 5.4 *10^{-3}\) W cm \({}^{-1}\) K \({}^{-1}\). Ponadto \({T}_{w}\) to temperatura gotującej się wody (w st. Celsjusza), \({T}_{0}\) to początkowa temperatura jajka (w st. Celsjusza) przed włożeniem go do wody. Sprawdź ile będzie gotować się

 1. wyjęte z lodówki małe jajko na miękko
 2. duże jajko leżące w temperaturze pokojowej, na twardo
 3. przyniesione z bazaru w Słubicach (woj. lubuskie) w dniu 30 lipca 1994, duże jajko na twardo.

Zadanie ZD1.4: Funkcja Heaviside’a.

czas: – min.

Funkcja

\[\begin{split}H(x) = 0, x<0 \\ H(x) = 1, x>0\end{split}\]

nazywana jest funkcją schodkową lub funkcja Heaviside’a. Zaimplementuj tą funkcję w Sage z użyciem instrukcji warunkowej if. Przetestuj ją dla \(x = 1/2,0,3\).

Zadanie ZD1.5: Przybliżanie funkcji \(\mathop{cos}\nolimits (x)\)

czas: 10 min.

Funkcja \(\mathop{cos}\nolimits (x)\) może być przybliżona poprzez sumę

\[C = \sum_{j=0}^{n}{c}_{ j}\]

gdzie

\[{c}_{j} = -{c}_{j-1} {{x}^{2}\over 2j(2j -1)},\qquad j = 1,2,...,n,\]

a \({c}_{0} = 1\). Używając pętli for napisz program obliczający wartość funkcji \(\mathop{cos}\nolimits ({x}_{k})\) w punkcie \({x}_{k}\) dla danego \(n\), deklarowanych w odpowiednich zmiennych na początku komórki. Korzystając z wbudowanej w Sage funkcji cos policz jaki błąd generuje powyższy algorytm dla \(n = 5,25,50,100,200,1000\) w punktach \({x}_{k} = 0,2,4,6,8,10\).

Uwaga: Dla \(n = 1000\) należy użyć wartości numerycznych dla \({x}_{k}\).