Zmienne

Używanie zmiennych

Wróćmy na chwilę do zadania z podrzucaniem piłki w górę.

Zadanie: Ruch pionowy w polu grawitacyjnym Ziemi

W górę rzucono piłkę. Zaniedbując siły oporu, oblicz na jaką wysokość wzniesie się piłka po 0.54 sekundy, jeżeli wartość początkowa prędkości wynosiła 3.44 m/s.

Rozwiązaliśmy ten problem już dwukrotnie - raz bez zmiennych, a drugi raz ze zmiennymi. Zatrzymajmy się teraz na tym samym problemie, ale skupmy się nie na rozwiązaniu, a na metodyce wykorzystania zmiennych. Pamiętamy, że rozwiązanie dane jest wzorem

(1)\[h(t) = {v}_{0}t -{1\over 2}g{t}^{2}\]

możemy zatem napisać w Sage

sage: a = 9.81
sage: b = 0.54
sage: c = 3.44
sage: d = c * b - 0.5 * a * b ^ 2
sage: d

co zwróci nam oczywiście poprawne rozwiązanie. Jeżeli teraz ktoś zapyta się nas a jak wysoko owa piłka poleci po 0.1 sekundy?

Mając dostępny wzór (1) bez problemu zidentyfikujemy zmienne jako: \({v}_{0} = c,t = b\) i \(g = a\). Gorzej, jeżeli wzoru nie widzimy. Może pamiętacie w jaki sposób podano rozwiązanie za pomocą zmiennych na poprzedniej lekcji? Wybór nazw zmiennych nie był przypadkowy – dobrano je tak, aby jak najbardziej przypominały równanie (1).

sage: g = 9.81
sage: t = 0.54
sage: v0 = 3.44
sage: h = v0 * t - 0.5 * g * t ^ 2

W przypadku dość intuicyjnego (dla fizyka) nazewnictwa zmiennych w równaniu (1), zrozumienie powyższego kodu nie powinno dla nikogo (z nas) stanowić problemu. Pamiętajcie: możemy jednak zapisać powyższe równanie w dowolny sposób

 • niezrozumiale, wykorzystując pierwsze lepsze nazwy dla zmiennych
 • bardziej zrozumiale, choć nieco hermetycznie, wykorzystując naturalne nazewnictwo zmiennych, np: z podręcznika do fizyki
 • stosując pełne nazwy, co daje nam pełne informacje o problemie (zazwyczaj)
sage: przyspieszenie_ziemskie = 9.81
sage: czas = 0.54
sage: predkosc_poczatkowa = 3.44
...
sage: wysokosc_pilki = predkosc_poczatkowa * czas - 0.5 *
...   przyspieszenie_ziemskie * czas ^ 2

Takie podejście do użycia zmiennych ma swoje plusy i minusy. Plusem jest czytelność rozwiązania. Minusem długość kodu i czas potrzebny na wprowadzenie takiej ilości tekstu (z czasem ten problem znika). Plusem łatwość modyfikacji i rozszerzania problemu (możemy dodać np: zmienną przyspieszenie_ksiezyc = 1.622 i później łatwo i czytelnie wykorzystać ją w kodzie). Minusem (ale tylko dla alfabetów niespójnych z ASCII ) jest konieczność pisania po polsku. Sami zdecydujecie w toku nauki programowania jaki styl kodu najbardziej Wam odpowiada - bardziej hermetyczny i szybszy kod wykorzystujący typowe stałe matematyczno/fizyczne oraz intuicję programisty, czy sposób wykorzystujący pełne nazwy. Często stosuje się też swego rodzaju mieszaninę ich obu, ale nigdy nie powinniśmy programować używając pierwszych z brzegu nazw zmiennych.

Istnieją pewne reguły, do których można i powinno się stosować. Część z nich powoduje po prostu błędy, inne są wynikiem pewnych przyjętych standardów programowania.

W Sage (i w języku Python) nie musimy deklarować typu zmiennej, typ jest ściśle związany z wartością zmiennej, nie z jej identyfikatorem. Identyfikator (nazwa) zmiennej, może się składać z dowolnych liter, znaku podkreślenia oraz cyfr. Zwykłe zmienne powinny się rozpoczynać od litery, zmienne zaczynające lub kończące się od znaku podkreślenia mają zwykle specjalne znaczenie, zatem lepiej ich unikać, choć znak podkreślenia wewnątrz zmiennej jest dozwolony. Nazwy zmiennych nie mogą zaczynać się od cyfry. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Sage (Python) rozróżnia wielkość liter.

sage: x = 0
sage: X = 0
sage: zmienna = 0 # zalecane dla nazw modulw
sage: ZMIENNA = 0
sage: pewna_zmienna = 0 # zalecane dla nazw funkcji i metod
sage: PEWNA_ZMIENNA = 0 # zalecane dla stalych
sage: pewnaZmienna = 0
sage: PewnaZmienna = 0 # zalecane dla nazw klas

Do przypisania wartości do zmiennej służy operator przypisania (=). Powyżej do wszystkich zmiennych przypisaliśmy wartość \(0\). Oczywiście musimy być ostrożni, nie powinniśmy przypisywać nowych wartości nazwom już zdefiniowanym, może to prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów:

sage: sin(pi)

teraz przypiszemy sobie

sage: sin = 'Ala ma kota'
...
...
sage: sin(pi)

W ten sposób uszkodziliśmy funkcję sinus, przypisując pod nazwę sin napis. Pakiet Sage dostarcza funkcję restore, która pozwala na przywrócenie domyślnej definicji danej nazwy:

sage: restore('sin')
sage: sin(pi)

Jak widzieliśmy już wcześniej, aby podzielić długą linię, należy użyć znaku \ (wsteczny ukośnik, lewy ukośnik).

sage: zmienna = \
...    0

należy jednak pamiętać, żeby po znaku ukośnika nie wpisywać żadnych znaków (w tym znaków białych).

Nazwy zarezerwowane

W Sage jako pewnego rodzaju potomku języka Python występują nazwy, których nie możemy użyć jako nazw zmiennych, tzw. nazwy zarezerwowane. Oto ich lista:

and  assert  break  class  continue

def  del  elif  else  except

exec  finally  for  from  global

if  import  in  is  lambda

not  or  pass  print  raise

return  try  while

Nie powinno się również używać poniższych nazw, aczkolwiek nie są to słowa zarezerwowane. Użycie ich spowoduje jednak konflikt z dość szeroko używanymi funkcjami Python-a.

Data  float  Int  Numeric  Oxphys

array  close  float  int  input

open  range  type  write  zeros

Powinno się również unikać stosowania nazw popularnych funkcji matematycznych.

acos  asin  atan  cos  e

exp  fabs  floor  log  log10

pi  sin  sqrt  tan

Uwaga: Jeżeli jednak zdarzy się nam użyć którejś z powyższych nazw (oprócz tych zastrzeżonych), zawsze można odzyskać ją funkcją restore().

Komentarze

Komentarze w języku Python, a więc i w Sage zaczynają się od znaku #. Wszystko co znajduje się za tym znakiem będzie pomijane przez interpreter. Komentarze stosujesię w kilku celach. Można nimi zablokować na jakiś czas kawałek kodu stwarzający problemy. Zwykle jednak służy on do bezpośredniego opisu samego kodu. Przykładowo

sage: ###
sage: # ten program oblicza wysokosc na jaka doleci
sage: # pilka wyrzucona w gore w polu ziemskim
sage: ###
sage: g = 9.81 # przyspieszenie grawitacyjne Ziemi
sage: t = 0.54 # czas koncowy
sage: v0 = 3.44 # predkosc poczatkowa
sage: h = v0 * t - 0.5 * g * t^2 # wysokosc po czasie t

W ten sposób praktycznie każdy program przez nas napisany będzie czytelny.

Jest jeszcze jedna możliwość dodawanie komentarza do skryptów/programów Sage/Python - używanie ciągów znakowych

sage: """to jest komentarz, ktory
sage: moze
sage: sie
sage: ciagnac wiele linii"""

O ciągach znakowych poniżej.

Ciągi znaków

Ciągi znaków w Sage traktowane są jako kolejny typ danych. Jedyną różnicą jest to, że należy podawać je używając cudzysłowów ” lub apostrofów ’.

sage: "Ala ma kota"

W przeciwnym wypadku Sage potraktuje nasz ciąg jako funkcję i będzie chciał ją wywołać. W wyniku dostaniemy Syntax Error.

sage: Ala ma kota

Ciągi znaków możemy dowolnie przypisywać do zmiennych

sage: k = "www.onet.pl"
sage: znaki = "Ala ma kota"

Istnieje specjalna konstrukcja ciągu znaków zaczynająca i kończąca się trzema cudzysłowami „”„. Jest to ciąg znaków charakterystyczny dla języka Python i może on ciągnąć się przez wiele linii. Odstępy użyte w środku zostaną zachowane. Ponadto możemy w takim środowisku używać pojedynczych apostrofów i cudzysłowów w zasadzie dowolnie. Przed literałem łańcuchowym takim jak powyżej „ala ma kota” możemy użyć prefiksów r,u,b. Oznaczają one odpowiednio (pod warunkiem, że jako baza Sage mamy język Python w wersji 2.*)

r (row, raw string literal) w tak oznaczonym literale łańcuchowym wszystkie znaki traktowane będą dosłownie, np. ukośnik wsteczny traktowany będzie jak zwykły ukośnik wsteczny np: r”ala ma kota”, r’sin to komenda LaTeX’a

u (unicode) napis w Unikodzie np: u”ala ma kota”, u’zażółć gęślą jaźń’

b napis w ASCII np: b”ala ma kota”, b’A quick brown fox jumps over the lazy dog’

Oczywiście jest spora różnica pomiędzy 1 i „1”

sage: 1 == "1"
False

Ma to związek z typami danych.

Typy danych

Na chwilę skupimy się na języku Python. Język ten, jak wiemy, stanowi bazę dla Sage-a, więc wszystko co powiemy o nim jest prawdziwe również w przypadku Sage.

Typy danych w Pythonie

W Pythonie wartości, a nie zmienne, posiadają typ – tak więc Python jest językiem z typami dynamicznymi. Wszystkie wartości przekazywane są przez referencję. W porównaniu z innymi językami z typami dynamicznymi Python sprawdza typy w umiarkowanym stopniu. Dla typów numerycznych zdefiniowana jest automatyczna konwersja, tak więc możliwe jest np. mnożenie liczby zespolonej przez liczbę całkowitą typu long bez rzutowania. Nie ma natomiast automatycznej konwersji pomiędzy napisami i liczbami.

Tutaj podamy jedynie podstawowe informacje na temat typów danych. Po nieco obszerniejszą lekturę odsyłamy np. do części Wbudowane typy danych podręcznika Zanurkuj w Pythonie.

bool typ logiczny True, False

int liczba całkowita 1, 13

float liczba zmiennoprzecinkowa 3.1415

complex liczba zespolona 1 + 3j

str napis (niezmienny) ”To jest napis”

unicode napis w Unikodzie (niezmienny) ”To jest napis”

bytes napis w ASCII b”To jest napis ASCII”

list lista (zmienna zawartość i długość) [2, „Ala”, -12.32]

tuple krotka (niezmienna) (2, „Ala”, -12.32)

set zbiór (zmienny) set([2, „Ala”, -12.32])

frozenset zbiór (niezmienny) frozenset([2, „Ala”, -12.32])

dict słownik (tablica asocjacyjna) (zmienny) {1: „jeden”, „dwa”: 2}

type(None) odpowiednik null None

Większość, jeżeli nie wszystkie powyższe typy poznacie w ramach tego kursu. Sage domyślnie posiada jednak swoje własne typy danych, które w większości odpowiadają typom Pythona, ale zbudowane są od nowa. Jako, że Sage pomyślany został jako program przede wszystkim do obliczeń symbolicznych czy ich wizualizacji, typy wbudowane w Sage skonstruowane są podobnie jak w matematyce. Typy liczbowe budowane są w oparciu odpowiednie pierścienie (liczb całkowitych, wymiernych, itp.). Więcej na temat pierścieni znajdziesz w Samouczku lub w podręczniku Konstrukcje Sage .

Aby dowiedzieć się, jakiego typu jest dana zmienna należy użyć funkcji type(). Np:

sage: z = 1
sage: type(z)

Zadania

Zadanie 1: Określ jaki typ mają poniższe zmienne

czas: 5 min.
i=1
k=(1,2,3)
zmienna_z_zadania=(„Ala”, 21, 4.5)
ocena=3.5
imie=”Feliks”

Zadanie 2: Konwersja ze stopni Celsiusa do Fahrenheita

czas: 5 min.

Napisz program konwertujący temperaturę mierzoną w stopniach Celsjusza do stopni Fahrenheita według równania

\[F = {9\over 5}C + 32\]

Użyj identycznych nazw zmiennych. Następnie napisz program konwertujący temperaturę w drugą stronę.

Zadanie 3: Oblicz z wykorzystaniem tych samych zmiennych

czas: 10 min.

\[ \begin{align}\begin{aligned}\text{Area} = \pi r^2, \quad \text{gdzie} \quad r = \pi ^{1\over 3} - 1\\\_0 ={\cosh }^{2}(x) +{\sinh }^{2}(x), \quad \text{gdzie} \quad x = 32 \pi\\f = {{(x + y^{0.4})^{0.25x}}\over {0.8}} +\log \Big( {x\over y} \Big) + 10^{x+ y^2}, \quad \text{gdzie} \quad x =\sinh (1), y =\tanh (20)\end{aligned}\end{align} \]

Zadanie 4: Rzut ukośny

czas: 20 min.

Jeżeli w polu grawitacyjnym wyrzucimy piłkę z wysokości \(h_0\) i z prędkością początkową \({v}_{0}\) zorientowaną pod kątem \(\alpha\) w stosunku do poziomu otrzymujemy zagadnienie rzutu ukośnego. Rozwiązywać je będziecie analitycznie na zajęciach z mechaniki. Równanie toru takiego ruchu we współrzędnych kartezjańskich (x,y) dane jest wzorem:

\[y = h_0 + x\mathop {tg} (\alpha) - {g\over {2v_0 ^2 \mathop{ cos}^{2}(\alpha)}} x^2\]

Napisz program znajdujący ”wysokość” piłki \(y\) dla zadanych wartości przyspieszenia grawitacyjnego \(g\), kąta \(\alpha\), prędkości początkowej \({v}_{0}\) i odległości \(x\). Postaraj się napisać jak najbardziej czytelny kod.

Formatowanie tekstu

Polecenie (które może być używane jak funkcja) print służy do wyświetlania tekstu. Tekstem nie musi być ciąg znaków (literał łańcuchowy). Może nim być zmienna bądź literał dowolnego typu.

sage: print 4
sage: print "cztery"
sage: cztery = 4
sage: print cztery
sage: cztery = 4.0
sage: print cztery
sage: print(cztery)

Polecenie print łamie końcową linię przechodząc do nowego wiersza, chyba, że na końcu polecenia umieścimy przecinek

sage: print "pi =",
sage: print 3.14154

Oczywiście przecinkiem możemy również oddzielać kolejne obiekty

sage: print "liczba pi =", 3.1415, "a jej kwadrat to", 3.1415 * 3.1415
liczba pi = 3.14150000000000 a jej kwadrat to 9.86902225000000

To samo możemy osiągnąć stosując formatowanie tekstu w poleceniu print.

sage: print "liczba pi = %f a jej kwadrat to %f"
...   % (3.1415, 3.1415 * 3.1415)

Po kolei. Polecenie print drukuje na ekran ciąg znaków - wszystko, co zawarte jest pomiędzy cudzysłowami (lub apostrofami). Pomiędzy nimi występują specjalne znaki zaczynające się od znaku %. W ich miejsce podstawiane są odpowiednio interpretowane wartości zmiennych (bądź literały) występujące za identycznym znakiem znajdującym się za ciągiem zawartym w cudzysłowach. Pierwsza wartość z nawiasu podstawiana jest w miejsce pierwszego wystąpienia %f. Analogicznie druga wartość podstawiana jest w miejsce drugiego wystąpienia %f. Znak f występujący po procencie wymusza interpretację argumentu jako liczby zmiennoprzecinkowej (float). Inne możliwe formatowania print

%s ciąg znaków

%d liczba całkowita

%0Nd liczba całkowita poprzedzona zerami w taki sposób, że otrzymujemy N cyfr na wyjściu (pod warunkiem, że N ¡ liczby cyfr danej liczby)

%f liczba zmiennoprzecinkowa

%e notacja naukowa (e przy eksponencie)

%E notacja naukowa (E przy eksponencie)

%g,%G notacja dziesiątkowa

%Xz formatowanie liczby z do prawej dla pola o szerokości X print „%31f” % 0.0123412

%-Xz formatowanie liczby z do lewej dla pola o szerokości X print „%-31f” % 0.0123412

%.Yz formatowanie liczby \(z\) z Y miejscami po przecinku

%X.Yz formatowanie liczby \(z\) z Y miejscami po przecinku w polu o szerokości X

%% znak procenta

Zadania

Zadanie 5: Rzut ukośny

czas: 10 min.

Przepisz kod tak, aby zwracał m/w taką informację

Na odległości 2.963 m ciało rzucone z wysokości 12.5 m z
prędkością początkową 3 m/s pod kątem 0.12 rad
znajduje się na wysokości 8.0 m w polu grawitacyjnym Ziemi.

Zadanie 6: Słownik przyspieszeń

czas: 10 min.

Zbuduj słownik zawierający jako klucz nazwę ciała niebieskiego a jako wartość wartość przyspieszenia na nim podają w \(m/s^2\). Słowinik powinien zawierać wpisy dla conajmniej 7 ciał niebieskich.

Zadanie 7: Przyrost pieniędzy w banku

czas: 15 min.

Niech \(p\) oznacza stopę procentową banku wyrażoną w procentach na rok. Początkowa wartość odłożonej gotówki w tym banku urośnie zgodnie ze wzorem

\(W = A\Big( 1 + {p \over 100}\Big )^n\)

po \(n\) latach. Oblicz do jakiej kwoty wzrośnie

 1. 1000 Euro po 3 latach dla stopy 5 procentowej
 2. 23513 zł po 5 latach dla stopy 3,54%
 3. 112,12 miliona Rubli po 1 roku dla stopy 7.14%

Powyższe wielkości sformatuj odpowiednio dla wszystkich trzech przypadków tak, by inwestor otrzymał pełną, czytelną informację.