Demokracja – co dwie głowy, to nie jedna

Korzyści ze zbiorowego podejmowania decyzji – symulacja Monte Carlo

Wstęp

W tej części zostanie rozważony problem oszacowania prawdopodobieństwa podjęcia trafnej decyzji przez głosowanie większościowe (jak w demokracji), przy założonym poziomie kompetencji osób głosujących.

Szczegółowy opis zagadnienia:

Załóżmy, że dany jest problem (decyzyjny), w którym zbiór możliwych decyzji jest dwuelementowy (np. decyzje ,,tak” albo ,,nie”, lub ,,jestem za” albo ,,jestem przeciwny”) oraz że wiadomo, że jedna z tych opcji jest decyzją trafną (właściwą). Ponadto mamy \(M\) sędziów, o których wiadomo, że każdy z nich podejmuje trafną decyzję z prawdopodobieństwem równym \(p_i\). To prawdopodobieństwo \(p_i\) określa kompetencję osoby głosującej do podejmowania decyzji tego rodzaju.

Podstawowy problem do rozważenia: jeżeli głosujący podejmują decyzje niezależnie i większością głosów, to jakie jest prawdopodobieństwo podjęcia przez nich trafnej decyzji?

Przyjmijmy, że dwa możliwe warianty decyzji oznaczymy liczbami \(0\) i \(1\). Można bez straty ogólności przyjąć, że zawsze przez \(1\) oznaczać będziemy decyzję trafną (prawidłową), przy czym oczywiście głosujący nie wiedzą, która decyzja jest trafna. Spróbujmy napisać kod programu, który będzie symulował (wielokrotnie) głosowania poszczególnych posłów i będzie sprawdzał, jak często cała grupa w głosowaniu większościowym wybiera trafną decyzję, wiedząc, że każdy pojedynczy poseł podejmuje trafną decyzję z prawdopodobieństwem \(p_i\).

Na początek, dla uproszczenia, załóżmy dodatkowo, że głosujący są homogeniczni pod względem kompetencji (tj. że wszyscy z takim samym prawdopodobieństwem wybierają trafną decyzję). Dodatkowo dla uproszczenia rozważymy tylko przypadki, kiedy liczba posłów jest nieparzysta (żeby uniknąć problemów z podejmowaniem zbiorowej decyzji, kiedy głosy rozkładają się równo po połowie).

Gdybyśmy kierowli się wynikiem rzutu monetą przy podejmowaniu każdej decyzji na ,,tak” czy ,,nie”, to w przypadku symetrycznej monety średnio 50 razy na 100 poedjmowalibyśmy właściwą decyzję. Zakładamy, że poseł jest przynajmniej odrobinę ,,mądrzejszy niż moneta” a dokładniej, że poziom kompetencji każdego głosującego jest równy \(p_i=0,55\).

Symulacja pojedynczego głosowania grupy posłów

Przyjmując założenia przedstawione we Wstępie przechodzimy do kodu programu. Sprawdź ,,wzrokowo”, wykonując poniższy kod co najmniej kilkunastokrotnie, jak często w wyniku głosowania podejmowana jest (grupowo) właściwa decyzja oznaczona \(1\). Sprawdź zmieniając wartość odpowiedniego parametru w kodzie i wykonując poniższy kod, jak zmienia się częstość wskazywania decyzji oznaczona \(1\), kiedy wzrasta znacząco liczba głosujących posłów.

Wyjaśnijmy jak w poniższym kodzie technicznie rozwiązano zagadnienie zliczania głosów i wskazywania na decyzję większości posłów. Otóż ponieważ głos pojedynczego posła został oznaczony przez \(1\) (oznaczenie trafnej decyzji) lub \(0\), to jeśli liczba głosów na \(1\) jest większa niż połowa z liczby posłów, to znaczy, że większością wybrano \(1\) (czyli podjęto trafną decyzję). W przeciwnym wypadku większość wybiera decyzję \(0\). Fakt, że drugi wariant głosowania oznaczono przez \(0\) daje tę możliwość, że aby policzyć ile było \(1\) wystarczy zsumować wszystkie wartości dla wszystkich posłów (suma zer i jedynek da nam liczbę jedynek) a następnie trzeba tę liczbę porównać z połową liczby posłów.

W powyższym kodzie wystąpiło wywołanie pewnej czarnej skrzynki – tzw. generatora liczb losowych. W powyższym przypadku najpierw zadeklarowano, że wykorzystamy ogólny generator dla rozkładów dyskretnych, czyli generator, którego możliwe wyniki tworzą skończony zbiór wariantów. U nas to jest zbiór dwuelementowy, gdyż oczekujemy, że generator będzie dla każdego posła zwracał wartość \(0\) z prawdopodobieństwem równym \(1-\text{kompetencje}\) oraz wartość \(1\) z prawdopodobieństwem równym wartości \(\text{kompetencje}\).

Symulacja dla dużej liczby głosowań

Zapiszmy powyższy kod realizujący symulację pojedynczego głosowania w postaci ,,funkcji” i wykorzystajmy do napisania kodu symulującego wielokrotne głosowanie, by móc się przekonać jak często w wyniku takiej symulacji zostanie podjęta ,,dobra” decyzja:

Skąd się to wzięło? Dlaczego nam wyszło aż około \(96\%\)? Jak to możliwe, że kompetencje całej grupy wyszły na poziomie około \(96\%\), skoro kompetencje każdej osoby tworzącej grupę są zaledwie na poziomie \(55\%\)?

Hmmm…

Powyższe rozważania przeprowadzono dla grupy liczącej 301 osób. Jakie otrzymamy wyniki dla grup o innej liczebności?:

Symulacja dla różnej liczby głosujących i dużej liczby głosowań

Stanisław Ulam

W tym miejscu warto wspomnieć, że technika sprawdzania zachowania pewnego zjawiska na drodze sylulacji (poprzez losowy dobór stanu początkowego) jest nazywama METODĄ MONTE CARLO. Jest to bardzo ważna metoda poznawania i badania otaczającego nas świata. Wspomnieć o niej należy tym bardziej, że jej twórcą jest nasz rodak, wybitny matematyk, Stanisław Ulam [1909-1984], zaangażowany m. in. w ściśle tajny projekt Manhattan w Los Alamos [1942–1946].

Korzyści ze zbiorowego podejmowania decyzji – twierdzenie Condorseta

Wyniki otrzymane powyżej możemy sprawdzić innymi sposobami – nie na drodze symulacji, tylko korzystając z wyników prac mądrych ludzi – z udowodnionego twierdzenia:

Twierdzenie Condorceta (1785) [Condorcet Jury Theorem – twierdzenie o prawdopodobieństwie podjęcia trafnej decyzji przez grupę sędziów]

Załóżmy, że dany jest problem (decyzyjny), w którym zbiór możliwych decyzji jest dwuelementowy (np. decyzje ,,tak” albo ,,nie”) oraz że wiadomo, że jedna z tych opcji jest decyzją trafną (właściwą). Ponadto mamy \(M\) sędziów, o których wiadomo, że każdy z nich podejmuje trafną decyzję z prawdopodobieństwem równym \(p_i\). To prawdopodobieństwo \(p_i\) określa kompetencję osoby głosującej do podejmowania decyzji tego rodzaju. Jeżeli głosujący są podobni do siebie pod względem poziomu kompetencji, tj. \(p_1=\ldots=p_M=p\) a decyzje podejmują niezależnie i większością głosów, to prawdopodobieństwo podjęcia przez nich trafnej decyzji (\(D^\ast\)) jest równe:

\[p(D^\ast)=\sum_{k>\frac{M}{2}}^M {M \choose k}p^k(1-p)^{M-k}.\qquad (\star)\]

Ponadto, jeżeli \(p>0,5\), to

\[\lim_{M \to \infty}p(D^\ast)=1,\]

co oznacza, że im większa liczba głosujących, tym większe prawdopodobieństwo podjęcia trafnej decyzji.

Jeżeli zaś \(p<0,5\), to

\[\lim_{M \to \infty}p(D^\ast)=0.\]

Trzeci przypadek dotyczy sytuacji, w której z faktu, że \(p=0,5\) wynika

\[p(D^\ast)=0,5,\]

dla dowolnej liczby głosujących \(M\).

Uogólnienie twierdzenia Condorseta

Udowodniono również (Shapley i Grofman, 1984), że twierdzenie Condorceta jest prawdziwe także wtedy, gdy zostanie uchylone mało realistyczne założenie o homogeniczności kompetencji głosujących sędziów. Można wykazać, że jeśli prawdopodobieństwo \(p_i\) ma rozkład normalny (lub inny symetryczny względem wartości oczekiwanej), to zamiast \(p\) do wzoru z twierdzenia Condorceta należy wstawić wartość przeciętną \(\bar{p}\).

Źródło: Gatnar E., Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

Funkcja licząca wartość daną wzorem \((\star)\) ma postać:

sage: def wzorek_gwiazdka(M, p):
sage:   p_D_gwiazdka = 0
sage:   for k in range(int(M/2)+1, M+1):
...      p_D_gwiazdka += binomial(M,k)*p^k*(1-p)^(M-k)
sage:
sage:   return p_D_gwiazdka
sage:
sage: # Symulacja dla różnej liczby posłów:
sage:
sage: czestosc_trafnych_Condorcet = [0] * liczba_poslow
sage: for m in range(liczba_poslow):
...    if m%2 == 1:
...      czestosc_trafnych_Condorcet[m] = wzorek_gwiazdka(m, kompetencje)
sage:
sage: print("Prawdopodobieństwo trafnego głosowania:")
sage: scatter_plot(zip(range(liczba_poslow)[1:liczba_poslow:2], czestosc_trafnych_Condorcet[1:liczba_poslow:2]), marker='.', facecolor='green')
_images/cell_10_sage01.png

Porównaj wykres otrzymany wcześniej na drodze symulacji z (powyższym) wykresem, który ilustruje to samo prawdopodobieństwo, ale z perspektywy pewnego modelu matematycznego (nie przez symulację, lecz przez teoretyczny model).

Powrót do symulacji – usunięcie założenia o homogeniczności kompetencji głosujących

Powróćmy do naszych symulacji! Spróbujmy rozważyć jeszcze raz to zagadnienie, lecz tym razem odrzucając nierealistyczne założenie, że posłowie są homogeniczni pod względem kompetencji, czyli że wszyscy z jednakowym prawdopodobieństwem podejmują trafną decyzję (bo przecież jedni mylą się częściej, a inni rzadziej – zapytajcie osoby żyjące w związkach małżeńskich :-)

Zakładać będziemy jedynie, że kompetencje głosujących rozkładają się symetrycznie względem pewnej jednej wartości (a konkretnie, że te kompetencje mają rozkład normalny). Sytuacja ta jest już zdecydowanie bardziej złożonym przypadkiem tego zagadnienia, ale też przez to nasze modelowanie staje się najbardziej realistyczne!

W przeciwieństwie do wcześniejszych rozważań symulacyjnych teraz, jesli przyjmujemy pewien pozio kompetencji głósujących np. na poziomie 0,55, to nie oznacza, że wszyscy mają identyczne kompetencje i dobrze głosują 55 razy na 100, tylko, że są do pewnego stopnia zróżnicowani (jedni częściej głosują dobrze [np. na poziomie 0,62], ale inni rzadziej [np. na poziomie 0,48]), ale rozkłada się to tak, że średnio rzecz biorąc pojedynczy poseł w tej grupie głosuje dobrze 55 razy na 100.

Dla lepszego zrozumienia, co oznacza zmienność kompetencji posłów generowana losowo zgodnie z rozkładem normalnym, przedstawiono poniżej krótki kod wypisujący wyniki generowania tych kompetencji dla pierwszych dziesięciu posłów:

sage: liczba_poslow = 301
sage: Gauss = RealDistribution('gaussian', 0.05)
sage: kompetencje_bazowe = 0.55
sage: P = []
sage: for m in range(liczba_poslow):
...   K = kompetencje_bazowe + Gauss.get_random_element()
...   P.append([1-K, K])
sage:
sage: for i in range(10):
...   print(n(P[i][0], digits=3), n(P[i][1], digits=3))

(0.396, 0.604)
(0.441, 0.559)
(0.503, 0.497)
(0.440, 0.560)
(0.382, 0.618)
(0.409, 0.591)
(0.355, 0.645)
(0.498, 0.502)
(0.401, 0.599)
(0.395, 0.606)

Teraz przedstawmy kod realizujący symulacje Monte Carlo w tym ostatnim, bardzo ogólnym juz przypadku:

Warto się chwilę zastanowić nad wnioskami, które wynikają z wykresu, który otrzymaliśmy. Oznacza to bowiem, że mimo swoich wielu wad, demokratyczny system podejmowania decyzji ma własność ,,poprawiania” decyzji w tym sensie, że decyzje podejmowane większością głosów są znacznie częściej lepsze dla wszystkich, niż gdyby decydować miała jednoosobowo (jak monarcha absolutny) którakolwiek z osób głosujących. W grupie siła!

Przelicz i przemyśl to sam

Zmieniając odpowiednie parametry w powyższym kodzie spróbuj odpowiedzieć na pytanie:

1. Co się dzieje z decyzjami kolektywnymi (czyli z decyzjami podejmowanymi przez grupę na drodze głosowania większościowego), jeśli kompetencje głosujących są mniejsze od \(0,5\) (czyli co się dzieje, jeśli wybierzemy posłów głupszych od ,,monety”)?

Ponadto zastanów się nad zagadnieniami:

2. W sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zasiada 460 posłów. Skomentuj szanse podejmowania trafnych decyzji w kontekście przeprowadzonych symulacji. Co oznacza (jakie ma konsekwencje dla prawdopodobieństwa podejmowania trafnych decyzji) wprowadzanie dyscypliny klubowej (wiedząc, że posłowie są zrzeszeni w 6 klubach parlamentarnych)?

 1. Jakie znaczenie dla trafności podejmowanych decyzji ma zróżnicowanie poglądów posłów oraz pluralizm?