Analiza SWOT

W tabeli Analliza SWOT prezentujemy analizę SWOT.

Tabela 4 Analliza SWOT
Mocne strony Strengths Szanse w otoczeniu Opportunities
 1. Upowszechnianie stosowania techniki komputerowej i informacyjnej podczas zajęć szkolnych.
 2. Promocja otwartego oprogramowania inżynierskiego.
 3. Możliwość zastosowania przez nauczyciela mieszanych narzędzi dydaktycznych (z metodami aktywnymi) gwarantujących większe zainteresowanie ucznia lekcją, więcej samodzielności dla ucznia.
 4. Duże możliwości SageMath i Python do wykorzystania podczas zajęć wielu przedmiotów (matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia)
 5. Łatwa w zastosowaniu wizualizacja obliczeń w postaci różnorodnych wykresów i animacji,
 6. Dostępność SageMath on-line.
 7. Możliwość wykorzystania urządzeń mobilnych podczas lekcji (nie trzeba rezerwować pracowni komputerowej).
 8. Łatwa instalacja dedykowanego serwera SageMath na potrzeby szkoły, niemal bezobsługowe administrowanie tym serwerem.
 9. Dostępność SageMath w chmurze - darmowa strona sagecloud.
 10. Przewaga operacyjna w stosunku do innych narzędzi (np. wolframalpha), w których można wykonać jedną operację i nie można wykonać skryptów Python.
 11. Możliwość publikowania na serwerze materiałów dla uczniów.
 12. Dostęp nauczyciela na bieżąco do prac uczniów na serwerze, co zapewnia monitorowanie postępów ucznia i łatwe sprawdzanie prac.
 13. Możliwości wykorzystania SageMath i Python na wielu poziomach zaawansowania podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych (np. koła przedmiotowe, przygotowanie do konkursów).
 14. SageMath i Python to dobra propozycja dla uczniów do rozwijania zainteresowań i samokształcenia.
 15. Wygodne narzędzie dla nauczyciela podczas przygotowywania się do zajęć szkolnych (sprawdzanie wyników obliczeń proponowanych zadań na lekcje bądź prace klasowe).
 16. Z punktu widzenia nauczyciela, który nie zetknął się z SageMath wystarczy poświęcenie około 10 godzin na poznanie podstaw i przygotowanie podstawowych zajęć.
 17. Nauczyciel nie musi znać języka Python aby stosować SageMath, ale zainteresowanie SageMath może być motywacją do poznawania języka programowania Python.
 18. Możliwość tworzenia dokumentacji: zbiorów zadań, skryptów, sprawozdań, raportów z wykorzystaniem systemu składu komputerowego Latex.
 19. Możliwość eksportowania obliczeń i wykresów do innych aplikacji np. edytora tekstu.
 20. Dużo materiałów w sieci na temat Python i SageMath, nauczyciel może prowadzić łatwo samokształcenie.
 21. Przygotowanie w ramach niniejszego projektu sprawdzonych materiałów dla nauczyciela do bezpośredniego wykorzystania podczas lekcji.
 22. Prezentacja metodyki, zewaluowanej, skonsultowanej ze środowiskami akademickimi gwarantującej nauczycielowi osiąganie założonych celów edukacyjnych.
 1. Rozwój techniki komputerowej i informacyjnej.
 2. Nacisk na przedmioty ścisłe (matematyka, informatyka) w szkole podstawowej i 4. letnim liceum.
 3. Wymiana kadr: młodsi nauczyciele bardziej zainteresowani wykorzystaniem oprogramowania komp. podczas zajęć.
 4. Awanse zawodowe - nauczyciele poszukują innowacyjnych rozwiązań.
 5. Python jako środowisko do wyboru na egzamin maturalny z informatyki.
 6. Więcej godzin informatyki, w tym programowania w szkole podstawowej.
 7. Zapowiedź szkoleń nauczycieli informatyki w związku z reformą systemu edukacji.
 8. Zainteresowanie dyrekcji szkół innowacyjnymi metodami nauczania.
 9. Instalacja szkolnego serwera SageMath zapewnia dostęp do SageMath wielu nauczycielom w szkole.
 10. Pozytywne doświadczenia nauczycieli wykorzystujących SageMath zostaną przekazane dyrekcji szkoły i rozpropagowane.
 11. Aktywny nauczyciel może zainteresować innych np. organizując w szkole warsztaty z pokazem możliwości SageMath dla nauczycieli.
 12. Możliwość podejmowania współpracy nauczycieli różnych przedmiotów w realizowaniu wspólnej partii materiału.
 13. Możliwość sprawnego realizowania projektów o szerszym charakterze niż zajęcia szkolne, np. udział w konkursach dla młodych naukowców, realizacja projektów międzyprzedmiotowych wymagających np. wykonania symulacji, badań i eksperymentów z pomiarami i obliczeniami.
 14. Pokazanie uczniom, że ich telefony komórkowe mogą być użyte do obliczeń i nauki (nie tylko do portali społecznościowych).
 15. Zainteresowanie ze strony uczniów (pomoc przy pracach domowych, samokształceniu, przygotowaniu do olimpiad i konkursów przedmiotowych)
 16. Dotarcie akcją promocyjną (konferencje, publikacje) do wielu aktywnych nauczycieli, dyrektorów szkół, metodyków przedmiotowych, ośrodków szkolących nauczycieli.
 17. Możliwość kontaktu zainteresowanych dyrektorów szkół, nauczycieli czy ośrodków szkolących, zarówno z nauczycielami uczestniczącymi w projekcie jak i nauczycielami akademickimi z ICSE.
 18. Możliwość korzystania z opublikowanych materiałów przygotowanych dla nauczycieli i uczniów w ramach niniejszego projektu.
 19. Możliwość korzystania z opublikowanych materiałów na stronach ICSE - bardzo bogate materiały o zróżnicowanym poziomie.
Słabe strony Weaknesses Zagrożenia w otoczeniu Threats
 1. Nauczyciel musi poświęcić czas na samokształcenie zanim zacznie stosować SageMath.
 2. Jeśli nauczyciel nie programuje w żadnym języku, zastosowanie Python będzie wymagało dużo pracy.
 3. Nauczyciele z długim stażem pracy niechętnie wykorzystują nowe technologie i niechętnie się szkolą.
 4. Stwarzanie trudnej sytuacji dla ucznia, który nie ma smartfona czy tabletu, jeśli nauczyciel zaplanuje lekcję i dyskretnie wcześniej nie sprawdzi, czy wszyscy uczniowie mają urządzenia mobilne, (a jeśli nie, musi zaplanować np. pracę w grupach bądź w pracowni komputerowej).
 5. Obawa nauczyciela, że uczniowie nie będą chcieli w zeszycie wykonywać zadań, które mogą wykonać szybciej, nie angażując swojego zainteresowania etapami obliczeń.
 6. Obawa nauczycieli, że uczeń korzystający z gotowych wyników obliczeń, nie uczący się na swoich błędach będzie mniej sprawny w obliczeniach.
 1. Ogniskowanie zainteresowania nauczycieli na podstawę programową.
 2. Zmiana programów nauczania i planu realizacji materiału przez nauczyciela w 4. letnim liceum.
 3. Brak dostępnych szkoleń SageMath.
 4. Trudność w uzyskaniu dla nauczyciela dostępu z domu do serwera SageMath.
 5. Szkoła nie refunduje nauczycielowi zakupu komputera.
 6. Nie wszyscy uczniowie mają urządzenia mobilne.
 7. Nie zawsze dostępna pracownia komputerowa.
 8. Częste awarie darmowego serwera on-line sagecloud
 9. Konieczność inwestycji w szkolny serwer SageMath, (który daje pewność, że uda się przeprowadzić planowane zajęcia).
 10. Konieczność administrowania serwerem SageMath.
 11. Skarżenie się nauczycieli na zbyt dużą ilość obowiązków szkolnych i w związku z tym brak czasu na wprowadzanie nowych elementów czy samokształcenie.