Projekt iCSE

Innowacyjny projekt iCSE

Nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki iCSE

iCSE to: Partner z Norwegii.

Projekt iCSE realizowany jest przy współpracy z Uniwersytetem w Oslo – pierwszą instytucją na świecie, która w latach 2005-2009 przeprowadziła krajowy projekt pilotażowy Computers in Science Education(CSE). Polegał on na integracji metod komputerowych z programem nauczania na kierunkach ścisłych. Na skutek jego realizacji wśród osób, które zakończyły edukację w 2008 r. 97% otrzymało stałą pracę a aż 74% deklaruje, iż ich praca wymaga wykorzystania metod obliczeniowych. Działania w projekcie iCSE opierają się o doświadczenie tej instytucji oraz o bieżącą współpracę obejmującą zarówno zakres jak i sposób przeprowadzenia zmian. Współpraca polega na adaptowaniu przez Uniwersytet Śląski rozwiązań wypracowanych w Norwegii oraz na wspólnym opracowaniu koncepcji wykorzystania ultraprzenośnych urządzeń klasy tablet do dydaktyki.

Cykl życia projektu

iCSE to: Kadra dla innowacyjnego przemysłu.

Innowacyjność iCSE polega na integracji metod komputerowych w tym wizualizacji, numeryki, analizy danych z kierunkowymi przedmiotami wybranych nauk ścisłych. W obecnym podejściu informatykę dodaje się do nauczania a nie integruje. Projekt iCSE na równi stawia korzystanie z ołówka i kartki jak i zaawansowanych narzędzi komputerowych. Na potrzeby projektu przeprowadzona została analiza kierunków studiów matematyczno-przyrodniczych (nie informatycznych) realizowanych przez 20 polskich uczelni pod kątem komputeryzacji systemu kształcenia. Okazało się, że żadna z analizowanych uczelni nie prowadzi kierunków ścisłych o programie studiów systemowo wspartym metodami komputerowymi. Podsumowując, celem iCSE jest integracja przedmiotów kierunkowych z metodami komputerowymi co przekłada się na opracowanie materiałów dydaktycznych, narzędzi IT w partnerstwie z Oslo oraz stworzenie reguł sposobu pracy z tymi technologiami. Do potencjalnych przyszłych użytkowników finalnego produktu zalicza się kadrę wszystkich krajowych uczelni prowadzących kierunki ścisłe oraz studentów tych uczelni. Przykład Norwegii pozwala założyć, że w perspektywie długofalowej projekt osiągnie ogólnokrajowy zasięg. Można więc stwierdzić, iż iCSE jest:

  • Jednym z pierwszych projektów innowacyjnych na Śląsku.
  • Pierwszym w kraju systemowym projektem integrującym metody komputerowe z nauczaniem w szkołach wyższych.
  • Projektem, który może potencjalnie upowszechnić się na dalszych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego i całą Polskę.

iCSE to: Język Python.

Przez cały okres trwania projektu iCSE przewiduje się bieżące doradztwo i wymianę doświadczeń z partnerem z Oslo. To spowoduje przyśpieszoną realizację całego przedsięwzięcia. Brak wsparcia eksperckiego zapewne skutkowałaby popełnianiem błędów, które dzięki doświadczeniu i wiedzy partnera można uniknąć. Dodatkowo skorzystanie z wiedzy i doświadczenia Uniwersytetu z Oslo pozwoli wspólnie stworzyć pakiet otwartego oprogramowania umożliwiającego pracę w chmurze obliczeniowej na urządzeniach ultraprzenośnych (np. pod kontrolą systemu Android, technologia html 5, python-matplotlib). Należy też podkreślić, iż partner zagraniczny jest zainteresowany rozwojem tych technologii i dysponuje olbrzymim doświadczeniem w podobnych projektach. Jeden z inicjatorów norweskiego projektu CSE, jest autorem dwóch ksiązek dotyczących wykorzystania języka Python w edukacji oraz był liderem innowacyjnego komercyjnego projektu Diffpack.